Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB 2023 Vizyonuna Sendikacı ve Öğretmen Bakışı

MEB 2023 Vizyonuna Sendikacı ve Öğretmen Bakışı

31/10/2018

MEB’in 2023 vizyonu madde madde okunup değerlendirilmiştir. Değerlendirme sırasında mutabık kalınan maddeler üzerinde durulmamış, değişmesi veya geliştirilmesi gereken maddeler analiz edilerek değerlendirilmiştir.

 

Bakanlığın hiç şüphesiz önümüzdeki beş yıla ilişkin bir vizyon ortaya koyması ve taahhütte bulunması değerlidir. Vizyonun sonuç bölümünde yazdığı gibi vizyonun sorgulamaya açık olması da önemlidir. Olumlu yönleri olmakla birlikte vizyonda eksik bulduğum nokta değişimin felsefesinin ne olacağıdır. Örneğin Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları (Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygunluk) vizyonda yer almamıştır. Olmalıdır. Vizyona dair İncelemem aşağıdadır.

 

İÇERİK ve UYGULAMA (s.25)

 

VİZYON: her bir okulun kendi hazırlayacağı Okul Gelişim Planı, yıllık bazda merkez teşkilatla birlikte izlenecek bir yol haritası niteliğinde olacaktır. Okul Gelişim Planlarındaki hedefler doğrultusunda; çocukların bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yönelik etkinlikler izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenerek iyileştirecektir. Bu gelişim modeli ile tüm kademelerde yarışma ve rekabet odaklı değil paylaşım temelli bir anlayış benimsenecektir. (s.27)

 

DEĞERLENDİRMEM: Olumludur.

 

VİZYON: Yeni yüzyılda zamanın ruhunu önemseyen yeni bir okul anlayışını eğitimle ilgili tüm aktör, STK’ lar, eğitim sendikaları vb. kuruluşların işbirliğiyle ortaya koymak önceliğimiz olacaktır. (s.27)

 

DEĞERLENDİRMEM: Ben yaptım oldu mantığı yerine işbirliği önemlidir ancak eğitimle ilgili aktörlerin kim olduğu netleştirilmelidir. Bunlar, öğretmenleri temsilen sendikalar, öğrenci temsilcileri, üniversiteden akademisyenler, iş dünyası olabilir. Bu aktörler arasına Milli Eğitimin Genel Amaçlarına aykırı faaliyeti olan STK’ lar, vakıflar… vs dahil edilmemelidir.

 

Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

 

VİZYON: Bakanlığın MEBBİS,E-Okul, EBA, MEIS, DYS,E-Rehberlik, E-Yaygın,Açık Öğretim sistemleri,E-Personel, E-Kayıt,Kitap Seçim, Norm İşlemleri, Bedensel Engelli Envanteri, E-mezun, Merkezi Sınav Sonuçları gibi mevcut sistemlerinden gelen veriler kolay erişilebilir bir Eğitsel Veri Ambarı’nda bütünleştirilecektir. Öğrenim ve öğretimi daha iyi anlamak, etkili geri bildirim sağlamak, performans hedeflemesine dayalı bir eğitim ve öğrenme sürecini hayata geçirmek için öğrenme analitiği araçları geliştirilecektir. Veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçler iyileştirilerek,başta okullarımız olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükü azaltılacaktır. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bilimsel çalışmaları derlemek ve bunlardan sonuçlar-raporlar çıkarmak için bir birim oluşturulacaktır. Güvenilir bir işleyişle bütüncül veriler üzerinde çalışılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yetkin bir Veri Denetimi Birimi kurulacaktır. Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği “Öğrenme Analitiği Platformu” kurulacaktır.Veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçler iyileştirilerek,başta okullarımız olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükü azaltılacaktır. (29-30)

 

DEĞERLENDİRMEM: Yönetim anlayışının masa başında değil de veriye dayalı olması olumludur. Veriler değerlendirilirken genel bir değerlendirme değil de dersin ağırlığına, okulun sosyo ekonomik yapısına dikkat edilmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

VİZYON: Öğrenci gelişim verileri üzerinden; eğitim sisteminin, eğitim politikalarının, okulun, öğretmen ve okul yöneticisinin değerlendirmesinin yapılabileceği bir ölçme ve değerlendirme çerçevesi oluşturulacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM: Öğretmen ve okul yöneticisi değerlendirmesinin okulun ve öğrencinin sosyo ekonomik durumunun, psikolojik yapısının göz ardı edilerek gelişim verileri üzerinden değerlendirilmesi yanlış sonuçlar doğurur. Öğretmen değerlendirmesinde çoklu değerlendirmeler gerekir.

 

VİZYON: Öğrencilerin yapabilirliklerinin tanımlanarak net bir şekilde ortaya konulduğu “Yeterlilik Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi”, Bakanlığın önemli araçlarından biri olacaktır. Standart belirleme çalışmalarına da kılavuzluk edecek bu sistemde, yapılacak uygulamalar sonucunda yeterlilik seviyeleri dağılımlarının eğitim sistemi, okul, sınıf ve öğrenci bağlamında belirlenmesi mümkün olacaktır (s.33)

 

DEĞERLENDİRMEM: Yeterlilik seviyelerine göre sınıf belirlemek eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. Şayet bu seviyeye göre bir sınıflandırma yapılırsa yeterlilik seviyesi düşük sınıflarda derse giren öğretmenler için bu durumda ekstra ücret gerekir.

 

VİZYON: Ortaöğretime ve yükseköğretime geçişte orta vadeli hedefimiz yarışma ve elemeye yönelik sınava olan ihtiyacın azaltılmasıdır. Bu hedefe yönelik iyileştirme süreci iki ana bileşen üzerine yapılandırılacaktır. Okullar ve bölgeler arası farkın azaltılması, tümokullardaki çocuklarımızın öğrenmelerinin izlenmesi ve desteklenmesi için yapı ve süreçlerin oluşturulması, okul gelişiminin ana eksen olarak yapılandırılması, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilerek sınav talebinin dönüştürülmesi ve elverişsiz koşullardaki okulların desteklenmesi ilk bileşenin iyileştirme süreçleri olacaktır. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilmesi ve merkezî sınavların orta vadede sadece belli amaç ve yönelimlere sahip çocuklar ve okullar için yapılandırılması ise iyileştirme süreçlerinin ikinci bileşenidir. Diğer yandan, yapılacak olan kamuoyu iletişim çalışmaları konuyla ilgili farkındalığın artmasına yol açacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM: Yarışma ve elemeye yönelik sınava olan ihtiyacın azaltılması güzel bir amaçtır. Ancak merkezi sınavların sadece belli yönelimlere sahip çocuklar ve okullar için için yapılandırılması fırsat eşitliğine aykırı olabilir. Yanlış yönlendirmeyle yanlış okula gelmiş bir çocuk karar değiştirip üst okulda okumak istediğinde sen x okulundasın ve senin okulun şu amaç için kurgulanmış o halde sen de bu amaca sahip olacaksın demek o çocuğu kaybetmeye götürebilir. Okul başarı puanının yerleştirmede dikkate alınması önemlidir ancak burada da özel okulların not şişirmesinin önüne nasıl geçileceği ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

 

VİZYON: Orta vadede temel amacımız başta merkezî sınavlara olan ihtiyacın azaltılması ve çocuklarımızın ihtiyaç duyduklarında, öğrenme amaçlı destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktır. Bu amaçla çocuğu merkeze alarak ev, okul, dijital ve sosyal medya gibi çocuğun bulunduğu ortamlarda çeşitlendirilmiş, birbiriyle ilişkili ve sunum biçimi farklı bütünleşik bir öğrenmedestek ekosistemi oluşturulacaktır. Türkiye’nin yetkin akademisyenlerinden oluşturulacak olan akademik heyet, yapılacak çalışmaların kalitesi konusunda dış değerlendirme vazifesi görecektir. (34)

 

DEĞERLENDİRMEM: Destek hizmetlerinin destek hizmeti olarak kalması ve teknolojinin öğretmenin yerine konmaması önemlidir. Dersi derste öğrenmek gerekliliği mutlaka belleklere kazınmalıdır.

 

VİZYON: Erken çocukluk eğitiminden başlayarak üst öğrenim kademelerinde de devam edecek şekilde çocukların tüm gelişim alanlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik e-portfolyo çocuğa ait verilerin korunması esasıyla oluşturulacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM: Olumludur. Çocuğun gelişiminin okul öncesi dönemden başlayarak izlenmesi sonraki dönemde yönlendirileceği eğitim açısından önemlidir.

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi

 

VİZYON: Odağında çocuğun refahı olan kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hizmetinin sağlanmasında, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi öncelikli bir önem taşımaktadır. Bu önceliği temel alarak; öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişim etkinliklerinin lisansüstü öğrenim ile desteklenerek yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve modeli oluşturulacaktır. Bu anlayış kültürel geleneğimizdeki bilmek, yapmak, olmak silsilesinde ustalığı ve erdemi önemseyen kodları koruyarak, zamanın ruhuna uygun biçimde mesleki uzmanlık yeterliklerini güçlendirmeye yönelik olacaktır. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerçekleştirilecek iş birliği ve koordinasyon aracılığıyla öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimleri çağdaş bir yaklaşımla lisansüstü derecesine dayalı olarak yapılandırılacaktır. Ayrıca, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi için aidiyet duygusunu güçlendirecek adımlar atılacaktır. Aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilecektir

 

DEĞERLENDİRMEM:Okul idarecileri ve öğretmenlerin mesleki uzmanlık yeterliklerini güçlendirmeye yönelik lisansüstü öğrenim güzel bir düşünce. Ancak bu öğrenimler verilirken öğretmenin burada niyeti önemlidir. Bu niyeti pekiştirmek için öğretmeni bu eğitimi almaya istekli hale getirecek ekonomik ödüllendirmeler yapılmalı ve aynı zamanda bu eğitimler mesai saatleri içinde olmalıdır. Bu eğitimler mesai saatleri dışında yapılacaksa bu eğitimlere katılan idareci ve öğretmenler için hem gönüllülük gözetilmeli hem de ek mesai tahakkuku gerekir. (S.41)

 

VİZYON: Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir.

 

DEĞERLENDİRMEM: Mesleki gelişimlerin desteklenmesi adına üniversitelerle ve alanında yetkin kişilerle bir çalışma içine girilebilir ancak eğitim işkolundaki sendikalar dışında bu gelişime destek olsun diye işbirliği yapılması düşünülen STK’ların Milli Eğitimin Genel Amaçlarına aykırı STK’lar ( vakıf, dernek..vs.) olmaması gerekir.

 

VİZYON: Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacaktır. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM: Pedagojik formasyonun öğretmen adayının okuduğu okulda verilmesi uygundur.

 

VİZYON: Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacaktır (43)

 

DEĞERLENDİRME: Bu mekanizma yapılandırılırken aynı hizmet bölgesi ve hizmet alanlarında olduğu kötüden iyiye doğru azalan bir teşvik sistemi oturtulmalıdır. Şırnak’ın köyünde öğretmenlik yapanla Güdül’ün merkezinde öğretmenlik yapan aynı teşviği almamalıdır.

 

VİZYON: Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Öğretmenlerin kendi meslek kanunu olması iyidir. Kanunun hazırlanma süresinde eğitim işkolundaki sendikalar ve barolarla çalışılmalı, özellikle 657’deki hakların budanmamasınave mevcut hakların korunmasına ve geliştirilmesine dikkat edilmeli

 

VİZYON: Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Yazılı sınav dışındaki nesnel ölçütlerin ne olduğu da net olarak ortaya konmalıdır. Liyakat esas alınmalıdır.

 

VİZYON: Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sertifika ve diplomalarının özlük haklarına hakkaniyetli yansıtılması sağlanacaktır. (s44)

 

DEĞERLENDİRME: BU sertifikaların özlük haklarına yansıması iyidir ancak bu sertifika ve belgeler o kişiyi iyi öğretmen yapmayabilir. Belgesi, sertifikası az olduğu halde mesleki deneyimi ve kişisel becerisiyle birçok sertifika sahibinden başarılı olabilecek çok sayıda öğretmen vardır. Özlük hakları geliştirilirken ölçütler artırılmalıdır.

 

Vizyon: Ücretli öğretmenlerimizin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir

 

Değerlendirme: Ücretli öğretmenlik uygulaması kalkmalıdır.

 

Vizyon: Sözleşmeli öğretmenlerimizin zorunlu görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir

 

Değerlendirme: Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kalkmalıdır.

 

Vizyon: Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacaktır.

 

Değerlendirme: Yan dal sahibi olmak güzeldir ancak esas olan öğretmenin kendi alanında yetkinleşmesidir. Yan dal nedeniyle alan değişiklikleri yaparak farklı bir eğitim düzeyine geçen öğretmenlerin o alana ilişkin yeterliliklerinin ne olduğu geçmeden önce yeniden hem uygulamalı hem yazılı olarak test edilmelidir.

 

VİZYON: Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenerek bir kariyer basamağı olarak yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir. (s.44)

 

DEĞERLENDİRME: Okul yöneticisinin öğretmenlikten tamamen kopartılarak profesyonelleşmesi doğru değildir. Kurumunda eğitimin sorunlarına vakıf olabilmesinin tam yolu sahanın yani bizzat sınıfların içinde olmasıyla, ders anlatmasıyla mümkündür.

 

Okulların Finansmanı

 

VİZYON: Eğitimin niteliğinin artırılması ve Okul Gelişim Planlarının gerçekleştirilebilmesi için merkezi bütçeden sağlanan finansmanın yanında ek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kaynak çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, uluslararası hibe fonları, hayırsever bağışları ile mesleki ve teknik eğitim okullarının döner sermaye gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması önem arz etmektedir. (s.47)

 

DEĞERLENDİRME: Bütçe dışı kaynaklar eğitimin niteliğini artırmak için kullanılabilir. Ancak burada dikkat edilecek nokta o kaynağı sağlayanın dümen suyuna göre eğitimin rotasının saptırılmamasıdır.

 

Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri (s.50)

 

VİZYON: Teftiş sistemimizin kurumsal rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma bileşenleri ayrılarak okul gelişimine yönelik kurumsal rehberlik, özel bir uzmanlık alanı olarak yapılandırılacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM: Rehberlik için gelen denetmen ile soruşturma için gelen denetmenin ayrılması doğru olmaz. Rehberliği yapıp gerekli yönlndirmeleri yapan kişi soruşturmanın da sorumluluğunu üstlenmelidir.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (S.52)

 

VİZYON: Kariyer Rehberliği sistemi yapılandırılacak ve tüm öğretim kademeleri düzeyinde çocukların kendini tanıyarak (mizaç, yetenek, ilgi, değerler, kişilik ve aile) kariyer profili oluşturması, iş-meslek tanıma yollarını, kaynaklarını öğrenmesi ve kariyer gelişim dosyasının öğrenci e-portfolyosuyla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM:Olumludur. Çocukların tüm gelişiminin tüm öğretim kademelerinde takip edilip buna göre yönlendirilmesi arzu edilen bir durumdur. Bu takibin sağlıklı olabilmesi için öğretmenin gözleminin yanısıra merkezi sınavlar düşünülebilir.

 

Özel Eğitim (s.55)

 

VİZYON: özel gereksinimli çocuklarımızı akranlarından soyutlamayan, birlikte yaşama kültürünü daha fazla destekleyen özel bir bakışı, eğitim sistemimizde kurgulamak ve etkinliğini sağlamak son derece önemlidir. Bakanlığımızca gerekli tanılamaların ülke genelinde yapılmasının ardından öncelikle kaynaştırma eğitiminin imkânları ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülecek tir. Çocuklarımızın gereksinim düzeylerine ve bunların türlerine göre özel eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezleri’miz (RAM) insan kaynağı, fiziki alt yapı ve eğitim içerikleri bağlamında yeniden yapılandırılacaktır. Özel eğitimde hesap verebilirliği esas alan dönüşüm sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEM: Kaynaştırma eğitimi halihazırda zaten yapılmaktadır. Ancak özellikle ortaöğretimde bu çocukların aynı sınıfın içinde farklı müfredatla yetiştirilmeleri uygulamada sıkıntı oluşturmaktadır. Bu eğitimin imkanları ve iyileştirilmesi olumludur.

 

VİZYON: Yerel yönetimlerin özel eğitim merkezleri kurması teşvik edilecek ve ihtiyaca uygun müfredat ve hizmet içi programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilecektir.Özel eğitim gereksinimi duyan her çocuğumuza ulaşmak için taşınabilir eğitim setleri oluşturulacak ve eğitimsiz çocuğumuz bırakılmayacaktır. İhtiyaç duyan aile ve çocuklara evden eğitim konusunda gerekli alt yapı oluşturulacaktır.Disleksi, otizm ve benzeri konularda uluslararası ve ulusal düzeydeki STK’lar ve kurumlarla ortak çalışmalar özendirilecek, yeni kaynaştırma modelleri geliştirilip uygulamaya alınacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Özel gereksinimli çocukların eğitimi ile ilgili yerel yönetimlerin merkezler açmasının desteklenmesi ve STK’lerle ortak çalışmalar yapmak olumludur. Ancak bu merkezlerin belediyeler tarafından kurulmasının rica minnetle değil Belediye Kanunu’na bunu belediyelerin zorunlu bir görevi olarak koymak gerekir. Burada MEB yasamaya bunu teklif etmelidir. Özel gereksinimi olan çocukların okuldaki eğitim dışında bu merkezlere okul dışı zamanlarda haftanın belirli günleri giderek gereksinimine ilişkin ekstra eğitimler alması uygun olacaktır.

 

Özel Yetenek (s.59)

 

VİZYON: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. Bakanlık içinde yapılacak çalışmaların bir program çerçevesinde başlayabilmesi amacıyla, amacı, kapsamı, işlevi ve süreci iyi belirlenmiş özel yetenekli bireylerin eğitimine dair mevzuat hazırlanacaktır. Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde öğretmen eğitimi planlanacaktır. Ayrı eğitim, hızlandırma, zenginleştirme, sınıf atlatma vb. uygulamaların bütüncül olarak yeniden yapılandırılması gerçekleştirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Olumludur ancak özel yetenekli öğrencilere ayrı eğitim ve sınıf atlatma gibi uygulamalar yapılırken akranlarına göre daha önce okul bitirmesi ve onlardan ayrı olarak eğitime tabi tutulması çocuğun sosyalleşmesinde sorun teşkil edebilir. Bu konunun fizibilitesi iyi yapılmalıdır.

 

VİZYON: Özel yetenekli öğrenciler resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Özel yetenekli öğrencilerin kiminle buluşup buluşmayacağının kararı bizzat öğrenciye bırakılmalıdır. Burada özellikle özel kurumlarla ve STK’lerle buluşmanın gerekçesi merak konusudur. Hangi STK’lerle niçin buluşturulacaktır. O buluşmanın çocuğun eğitimine katkısı ne olacaktır?

 

Yabancı Dil Eğitimi (s.65) VİZYON: 2019-

 

2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. Sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacaktır. Bu çerçevede 2-4. sınıflarda “Oyun Tabanlı Öğrenme” yaklaşımı benimsenecektir. 5-8. sınıflarda “Farklılaştırılmış Eğitim” modeli uygulanacaktır. Bu modelde öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine göre, bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacaktır. 9-12. sınıflarda ise lise türüne göre “Özel Amaçlı İngilizce” modeliyle ilgili İngilizce dili becerisi/becerileri öncelikli olarak geliştirilecektir. Okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Örneğin, Turizm ve Otelcilik Meslek Liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, Sosyal Bilimler Liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Yabancı dil eğitiminde eğitimin çeşitlendirilmesi olumludur. Ancak yabancı dil eğitimi herşeyden önce sevgi işidir. Öğrencinin sevmediği bir dili öğretmek yerine daha çok sevebileceğine inandığı ve ileride işine yarayabilecek farklı dilleri de öğretmek düşünülmelidir. (Rusça, Çince, İspanyolca, Fransızca..vb.)

 

VİZYON: Disiplinler arası yaklaşımla Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar gibi farklı disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Farklı derslerin İngilizceye entegrasyonu ana dili bilincinin gelişimine köstek olabilir. Bu entagrasyonun sınırları belli olmalı eğitim dilinin Türkçe olması gerektiği unutulmamalıdır.

 

VİZYON: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki içerik havuzunu genişletmek üzere ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Son derece olumludur. Özellikle yabancı ülkelerde basılan yayınlar dolar üzerinden satın alındığı için bu kitaplara veliler tarafından çok yüksek paralar ödenmektedir. Geçici olarak satın alma yoluna gidilebilir. Ancak bu yayınların Türk yazarlar tarafından da yapılabilmesi için gerekli teşvikler düşünülmelidir.

 

VİZYON: Yabancı dil öğretmenlerine Yaşam Boyu Öğrenme felsefesi doğrultusunda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verilecek, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle çalışmaları sağlanacaktır. Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Öğretmenin tatili 1 Temmuzda başlar 1 Eylülde biter. Her ne kadar niyet iyi olsa da yaz tatilinde yapılacak görevlendirmelerde öğretmenin gönüllülüğü esas alınmalıdır. Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm (71)

 

VİZYON: Yalnızca basılı materyallerle sınıf içinde ya da dışında günümüz öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsızdır. Sınıf içinde öğretmenler, sorgulamaya, tasarımsal düşünmeye, kavramsal öğrenmeye yönelik, bireysel ya da grup çalışmasına uygun ortamlar oluşturmak durumundadır. Bu ortamların oluşturulabilmesi için dijital içerikler bir araç olarak kullanılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Dijital içerikler bazı dersler için vazgeçilmezdir. Ancak kimi dersler için zaman kaybına da neden olmaktadır. Bazı dersler için basılı materyaller olmazsa olmazdır. Bu dersler arasında edebiyat başta gelmektedir. Burada aracı amaç haline getirmemek önemlidir.

 

VİZYON: Dijital materyaller ile basılı materyaller ilişkilendirilecek, öğretmenlere bunların etkin kullanımıyla ilgili destek materyaller sunulacak, dijital materyallerin ana öğretim materyali olarak kullanılması yaygınlaştırılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Basılı materyaller yerine dijital materyallerin ana öğretim materyali olarak kullanılması her öğrencide tablet, her okulda hızlı ve daha çok siteye erişilebilecek bir internet ağı, her okulda araç gereçlerde sıkça karşılaşılan arızayı giderecek teknisyenler olması durumunda mümkündür. Bu çok maliyetli bir iştir. Bununla birlikte tabletlerin çocukların sağlığına radyasyon vb. olumsuz etkisi göz ardı edilmemeli, ana öğretim materyali olarak kullanılması tüm bu riskler düşünülerek gözden geçirilmelidir.

 

VİZYON: Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilimler, Coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir

 

DEĞERLENDİRME: Bu eğitimlerin sıkıştırılarak değil geniş bir zamana yayılarak öğretmeni yaptığı işin verdiği yorgunluk göz önüne alınarak ve gönüllülük esasıyla yapılması uygun olur.

 

Erken Çocukluk (s.77)

 

VİZYON: 5 yaş, erken çocukluk eğitiminde zorunlu olacaktır. Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır. Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacaktır. Erken çocukluk eğitiminde yoksul hane halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Olumludur ancak yetersizdir. Erken çocukluk eğitimii 3 yaştan itibaren isteğe bağlı, 5 yaşında ise zorunlu olmalı ve tam gün olmalıdır. Tam gün okul öncesi kurumlarında o yaş grubu çocuklar için bir ihtiyaç olan uyku düzeni de sağlanmalıdır. Özellikle çalışan anneler devletin böyle bir eğitim vermemesi nedeniyle çocuklarını denetimsiz kişilere teslim etmekte ya da çok yüksek fiyatlı özel kreşlere teslim etmektedir.

 

Temel Eğitim (s.83)

 

VİZYON: İlkokul ve ortaokul dönemleri hayatın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu dönemde verilecek eğitimin, sağlam bir zeminde oluşması büyük önem arz etmektedir. Temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşım benimsenecektir. (…)Tüm çocuklarımızın bilimsel düşünme, tutum ve değerleri kademelerine uygun olarak içselleştirebilecekleri, bilgiden ziyade görgü temelli bir müfredat anlayışı benimsenecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Bilimsel düşünceyi içselleştirmekle bilgi ve görgü arasında görgünün tercih edilmesi kendi içinde çelişkilidir. Bilgiyi görgünün ya da görgüyü bilginin alternatifi görmemek gerekir.

 

VİZYON: İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanatspor ekseninde şekillenmesi öne çıkarılacaktır. Bu bağlamda Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacaktır. Öğrencilerin Türkçenin inceliklerini tanımalarını sağlayan, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmalarını destekleyen bir öğrenme-öğretme süreci inşa edilecektir. Tüm bu beklentiler 21. yüzyıl becerileri ile tutarlı olacak, uluslararası araştırma ve standartlar da göz ardı etmeyecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Türkçe ve matematik dışında da sosyal bilimler vefen bilimlerinde de hayata dair konular vardır.Türkçe ve matematik gibi iki alana indirgemek yerine her dersin müfredatından çocuğu aşan ve hayata dair olmayan konular çıkartılıp müfredatları sadeleştirilebilir.

 

VİZYON: İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır. İlkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacaktır

 

DEĞERLENDİRME: Teneffüs saatlerini artırmak çocukların ve öğretmenlerin dinlenmesi için iyi olacaktır ancak burada da pedagojik gerçekler göz ardı edilmemelidir. Çocuklar sabah dinlenmiş geldikleri için sabah saatlerindeki derslerde daha başarılı olmakta, saatler ilerledikçe derslere olan ilgi azalmaktadır. Teneffüs aralarının uzaması saatlerin de ilerlemesi anlamına gelir. Bunun yararlı olup olmadığı pilotlamayla belli olur.

 

VİZYON: İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacaktır. İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacaktır. Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım – Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Olumludur. Yalnız ders sayısı hafifletilirken oluşacak norm sorununa nasıl bir çözüm bulunacaktır?

 

Ortaöğretim (s.91)

 

VİZYON: Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacaktır. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Derslerin yükseköğretimle uyumlu hale getirilmesi açıklanmalıdır. Ders çeşitliliğinin azaltılması sonucu ortaya çıkacak norm sorununun nasıl yapılandırılacağı ortaya konmalıdır.

 

VİZYON: Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacaktır. Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacaktır

 

DEĞERLENDİRME: Herhangi bir norm mağduriyeti yaşanmaması ve aynı zamanda çocuklarımızın da sağlıklı bir eğitim alabilmesi açısından bu seçmeli derslerin azaltılan zorunlu derslerle ilişkili ve aynı zamanda çocuğun zevk alabileceği, vakit dolsun diye konmuş dersler değil günlük hayata dair sorunlarına çözüm getiren, onun bilişsel, zihinsel, sanatsal üretkenliğini artıran dersler olması gerekir.

 

VİZYON: Azalan ders çeşitliliğine bağlı olarak alan derslerinde proje ve uygulama çalışmalarıyla derinleşme fırsatı sağlanacaktır. Çocuklarımızın okul ortamında veya uzaktan öğretimle ulusal ve uluslararası sertifikasyona dayalı yetkinlikler kazanması sağlanacaktır. Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır. Okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurularak öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Derinleşilmesi istenen alan derslerinin zümrelerinin ayrı çalışma odaları, bu alanların özel sınıfları, imkanları olmalıdır.

 

VİZYON: İmkân ve koşulları bakımından desteklenmesi gereken okulları Okul Gelişim Planları ile uyumlu olarak kaynak planlanmasında öncelikli hâle getirecek bir yatırım planlaması yapılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Uygundur

 

VİZYON: Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi arttırılacak ve yatılılık imkânlarının ihtiyaç duyan tüm öğrencilere ülke geneline yayılımı sağlanacaktır. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin kısmen azaltılması hedeflenecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Uygundur

 

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri (s.97)

 

VİZYON: Fen Liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacından uzaklaştığı kanıta dayalı olarak bilinmektedir. Her iki lise türünün de, kuruluşamaçları doğrultusunda yeniden ele alınması kaçınılmazdır. Bu amaçla yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri sağlanacaktır. Aynı zamanda üniversitelerin alt kademelere destek vermesi, daha yetkin lise mezunlarının üniversiteye gelmesini sağlayacağından bu iş birlikleri üniversiteler için de bir geri dönüş yaratacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Fen liselerindeki kalite düşüklüğünün tespiti önemlidir. Ancak yakın zamana kadar başarılı olunurken şimdilerde başarı düşüklüğü görülme nedeninini iyi sorgulamak gerekir. Onların bir çoğunun proje okulu olması, öğretmenlerin sınavsız alınması ciddi sıkıntılara neden olmuştur.

 

VİZYON: Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde görev yapacak öğretmenler, bilimsel disiplin alanlarında sahip oldukları diploma, yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yürüttükleri ulusal/ uluslararası projeler, mesleki başarıları, deneyimleri vb. ölçütler doğrultusunda değerlendirileceklerdir.

 

DEĞERLENDİRME: Bu ölçütler nesneldir. Bunlar arasına alan yeterliliğine dayalı yazılı sınav da eklenmelidir.

 

VİZYON: Üniversitelerdeki bilim insanlarının çocuklarımıza eğitim ve araştırma koçu olmasına ilişkin gönüllük esasına ve teşvik mekanizmasına dayalı bir sistem yapılandırılacaktır

 

DEĞERLENDİRME: Eğitim koçluğu uygulaması geçtiğimiz yıllarda bazı pilot illerde uygulanmış ve başarısız olmuştur. Öğrencinin koçu, yol göstericisi sınıf ve okul rehber öğretmeni olmalıdır. Öğrencinin rol modeli sürekli dersine giren öğretmeni olmalıdır. Aksi takdirde bir yetki karmaşası yaşanır. Akademik çevrelerle buluşmaya evet ancak o çevrelerin öğretmen yerine konmasına hayır demek gerekir.

 

VİZYON: Üniversitelerin araştırma olanakları ve laboratuvarlarının Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki öğrencilere açılması için gerekli iş birlikleri sağlanacaktır. Bilim insanlarının Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde ders ve proje etkinliklerinde görev almasına ilişkin bir teşvik sistemi oluşturulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Akademik çevrelerle işbirliği önemli ve doğrudur ancak öğrencinin çalışacağı ana merkez okulu olmalı, sürekli üniversitelere taşınmamalıdır. Araştırma olanakları ve laboratuvarlar bu okullarda geliştirilmelidir.

 

İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri (s.103)

 

VİZYON: Hiçbir okul türündeki öğrencimiz bir diğerinden daha avantajlı ya da dezavantajlı değildir. Hepsi hak temelli bir bakış açısıyla her türlü desteğe layıktır. Yetişkinlerin çocuklar üzerinden bir tartışma alanı oluşturması çocuklara zarar vermektedir. Tartışmalarla oluşan ayrımcı dilin ortadan kalkması ve çocuklarımızın ruh sağlığının zarar görmemesi için uzlaşmacı ve kapsayıcı bir bakış açısı hayata geçirilecektir. Veriye dayalı bilgilendirmelerle İmam Hatip ve diğer okullara yönelik yanlış yönlendirmelerin önüne geçilecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Bu ayrışmanın temelinde özellikle İmam Hatip mezunu yöneticilerin bu okulları diğerlerinden üstün tutan dili, yaklaşımları söz konusudur. Bu dilin bırakılması İmam Hatiplilerin de siyasi mülahazaların dışında bir din eğitimi alabilmesi için zorunludur.

 

VİZYON: Çocuklarımızın Arapça ve İngilizce dil becerilerini geliştirmek için yaz okulu programları açılacaktır

 

DEĞERLENDİRME: Olumlu olmakla birlikte daha önce yabancı dil öğretmenleri için de öngörülen bu hedefin bu derslerin öğretmenlerinin özlük haklarında bir kısıtlamaya neden olabilir. Orada da belirttiğimiz gibi Öğretmenin tatili 1 Temmuzda başlar 1 Eylülde biter. Her ne kadar niyet iyi olsa da yaz tatilinde yapılacak görevlendirmelerde öğretmenin gönüllülüğü esas alınmalıdır.

 

VİZYON: İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilecek ve başta alan dersleri olmak üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Koçluk sistemine dair çekincelerimizi Fen Liseleri için düşünülen koçluk istemine dair değerlendirmede belşrtmiştik. Koçluk sistemi öğretmen temelli olmalıdır.

 

VİZYON: Bazı mihraklar tarafından dünyada giderek artan İslam’ı şiddetle bağdaştırma eğilimleri ve çoğalan marjinal grupların varlığı karşısında Türk Eğitim Sistemi içinde telif bir model olarak İmam Hatip Okullarının önemi ön plana çıkmaktadır.

 

DEĞERLENDİRME: İmam Hatiplerin marjinal grupları ve şiddetle İslam’ı bağdaştıran eğilimleri engellemek misyonu İmam Hatipler için son derece önemlidir. Burada okuyan, çalışan tüm öğretmenler, çocuklarını buralara gönderen tüm veliler bunun eğitiminden geçirilmelidir. Böyle bir misyonun kavranması ve o kavrayışa uygun davranılması bu okullar üzerindeki tartışmaları da büyük ölçüde en gelleyecektir.

 

VİZYON: Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek şekilde bir bütün hâlinde tasarlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: İmam Hatip öğrencilerinin Arapça yeterliliğini artırmak önemli ve doğrudur. Bununla birlikte bu öğrenciler aynı zamanda hatip olduklarından Türkçe hitabet konusunda da yetkinleştirilmelidir.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim (s.109)

 

VİZYON: Mesleki ve teknik eğitimde sektörle birlikte eğitim-istihdamüretim bağlamında iyi uygulama örneklerinin medya platformlarında görünürlüğü artırılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Sektörle işbirliği doğrudur ancak bu işbirliği meslek liselerinin tamamen sektörün emrine verilmesi sonucuna gitmemelidir.

 

VİZYON: Mesleki ve teknik eğitime ilgiyi artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek ve başarılı öğrencilere eğitimlerine devam ederken veya mezuniyetten sonra mikro krediler sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Amaç bir başarıyı ödüllendirme ise bu destek kredi yoluyla değil sektörün de katkısıyla hibe yoluyla verilmelidir.

 

VİZYON: Kariyer rehberliğine yönelik alan ve dal seçim süreci için “Genel Beceri Test Seti” geliştirilecektir. Okul türleri arasında program bazında esnek ve geçirgen yatay hareketlilik imkânları geliştirilerek çocukların kazanımlarını bir başka mesleğin becerilerini edinmede fırsat olarak kullanmaları sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Birden fazla mesleğe ait becerilerin edinilmesi amacı olumludur.

 

VİZYON: Mesleki eğitimde alan derslerinin 9. sınıfta başlaması sağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Meslek liselerinde alan derslerinin 9. Sınıfta başlaması çocuğun mesleğe uygun olmadığını düşündüğünde farklı bir okula geçmesinin önüne geçer. En azından bir dönem alana geçilmemelidir.

 

VİZYON: Öğretmenlerimizin, gerçek üretim ortamlarında mesleki gelişimleri sürekli desteklenecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Öğretmenleri okullardan çıkarıp fabrikalarda kendilerini geliştirmeleri mesleki gelişimleri açısından olumlu olmakla birlikte bir ustabaşı değil bir öğretmen olduğunu unutmaması vöğretmen nosyonunu kaybetmesi önemlidir. Bunun için de tedbirler düşünülmelidir.

 

VİZYON: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülecektir. Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim, hizmetlerin miktar ve çeşitliliğinin artırılması teşvik edilecektir. Bu kapsamda eğitim ortamlarının altyapı, donatım ve temrinlik malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Üretilen ürünlerin pazarlanması için gerekli alt yapı desteği tanıtım, ulaşım, bayilik..vs planlanmalıdır.

 

VİZYON: Türkiye’nin rekabet gücü yüksek millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilecektir

 

DEĞERLENDİRME: Ülkemiz konumu gereği hayati önemdedir. Destekliyoruz.

 

VİZYON: Türkiye’nin dış ticaretinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında mesleki ve teknik eğitim imkânları oluşturulacaktır. Buluş, patent, markaüreten okulların öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay alması sağlanacaktır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitim kurumu açma ve finansal katkı sağlama girişimleri desteklenecektir.

 

DEĞERLENDİRME: Olumludur. Ancak meslek liselerinde, alan dışı dersler (Kültür dersleri diye tabir edilen) konusu vizyonda eksik kalmıştır. Meslek liselerinde kültür öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler alan öğretmeni olmadıklarından zorluk içinde çalışmaktadır. Bu nedenle bu öğretmenlere yönelik özlük haklarında teşvik edici iyileştirmeler yapılmalıdır. Ayrıca meslek lisesi öğrencisi de olsalar onların da çocuk olduğu unutulmamalı, üretime yönelik yetiştirmek dışında, çocukların ve öğretmenlerin o okulda okumaktan mutlu olmalarını sağlayacak, bireysel gelişimlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler desteklenmelidir.

 

Özel Öğretim (s.119)

 

VİZYON: Özel öğretim kurumlarındaki teftiş-rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir yapıya dönüştürecektir. Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Bürokrasinin azaltılması bu kurumların yasal yükümlülüklerden arındırılması ve milli eğitim politikasından bağımsız hale gelmesine dönüşmemeli. Burada dikkatli olunmalıdır. Özellikle 15 Temmuz’u yaşamış bir ülkenin bu acı olayda özel eğitim kurumlarının amacı dışına çıkması olgusu dikkate alındığında denetimin gevşetilmesi değil tam tersine sıkılaştırılması gerekir. Özel öğretimi teşvik edici uygulamalar devlet okulları için de düşünülmelidir.

 

VİZYON: Fiziksel sınırlara bağlı kalmaksızın teknolojinin imkânlarından faydalanarak kişilere istedikleri zaman diliminde ve yerde daha az maliyetle sertifika alma olanağı sunmak amacıyla uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME: Hangi eğitim verilirse verilsin eğitimin bir yerinde öğrenci ve öğretmenin yüzyüze karşılaşması önemlidir. Uzaktan eğitime ait veriler iyi analiz edilmelidir.

 

Hayat Boyu Öğrenme ( s.125)

 

Vizyon: Yaş itibariyle örgün eğitim kapsamı dışında kalmış vatandaşlarımıza uygulanan müfredat sadeleştirilecektir.

 

Değerlendirme: Yaş itibariyle örgün eğitim kapsamı dışında kalmış bireylere zaten açık ilkokul, ortaokul ve liselerde sadeleştirilmiş bir eğitim verilmiş. Bunun daha da sadeleştirilmesi ve kolaylıkla diploma alınabilmesi örgün eğitimde okuyan gençlere haksızlık olabilir.

 

Vizyon: İlgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve koordinasyon dâhilinde başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri düzenlenecektir. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacaktır

 

Değerlendirme: Çocuk ve kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadele gibi toplumun tüm kesimlere yönelik güncel, yakıcı sorunlara ilişkin eğitimler önemlidir. Bu eğitimler “haklar ve ödevler öğretimi” gibi bir çerçeveye oturtulmalı,bu kapsamda doğaya karşı sorumluluklarımız, büyüklere ve küçüklere karşı ödevlerimiz, ülkemize ve kurucu değerlere karşı görevlerimiz gibi konularla da çeşitlendirilerek toplumun her kesimine her türlü araçla ulaştırılmalıdır.

 

TAKVİM DEĞERLENDİRMESİ ANA BAŞLIK: EGITSEL ISLEYISE NASIL DÖNÜSECEK?

 

a.ÖGRENMENIN IYILESTIRILMESI 12 hedef var. Bu hedeflerin çoğu pilotlama, hazırlık ve tasarlama olarak 2019’a kadar uygulanmayacak. En yakın zamanda devreye girecek ülke uygulaması 2019’da “Mesleki ve Teknik Egitim Müfredatında Alan Dersleri 9.Sınıftan Baslayacak Sekilde Program Olusturulması” hedefi.

 

ANA BAŞLIK: ÖGRETMEN NASIL DESTEKLENECEK ve GÜÇLENDIRILECEK?

 

a.LISANSÜSTÜ DÜZEYDE ÖGRETMEN MESLEKI GELISIMININ YENIDEN YAPILANDIRILMASI

 

4 hedef var. En yakın zamanda uygulanacak iki ülke uygulaması 2020’de “Ögretmenlik Meslegi Uzmanlık Programının Baslatılması” ve “Üniversitelerde Hizmet Öncesi Egitimin Yeniden Yapılandırılması”

 

b.ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM

 

4 hedef var. En yakın zamanda uygulanacak iki ülke uygulaması 2019’da “Ögretmenlik Meslek Kanunu” ve “Ücretli Ögretmenlerin Ücretlerinin Iyilestirilmesi”

 

Değerlendirmem: Öğretmenlik meslek kanunu oluşturulurken sendikalardan görüş alınmalı ve bu kanun aceleye getirilmemelidir.

 

ANA BAŞLIK: OKUL ORTAMI NASIL DÖNÜSECEK?

 

a.OKUL GELISTIRME VE DEGERLENDIRME ALTYAPISININ OLUSTURULMASI

 

4 hedef var. En yakın zamanda uygulanacak ülke uygulaması 2019’da “Okul Gelisimi Için Bütçe Tahsis Edilmesi”

 

 b.FIZIKSEL ALTYAPI ÇALISMALARININ TAMAMLANMASI

 

4 hedef var. En yakın zamanda uygulanacak iki ülke uygulaması 2019’da “Meslek Liseleri Döner Sermaye Üretim Merkezlerinin Geliştirilmesi” ve “Meslek Liselerinin Endüstrinin İçine Konumlanması”

 

c.OKUL FINANSMANININ ÇESITLENDIRILMESI

 

2 hedef var. En yakın zamanda uygulanacak ülke uygulaması 2019’da “Meslek Liseleri Döner Sermaye Yapılandırılması”

 

ANA BAŞLIK: VERIMLI VE AÇIK YÖNETISIM NASIL YAPILANDIRILACAK?

 

a.VERIYE DAYALI KARAR ALINMASININ SAGLANMASI

 

6 hedef var. En yakın zamanda uygulanacak ülke uygulaması 2019’da “Coğrafi Bilgi Sistemi”nin devreye alınması

 

Takvime dair genel değerlendirmem: Takvim de belirlenen 36 hedefin birçoğu hazırlık-tasarım, pilotlama gibi süreçlere yayılarak doğru olan yapılmıştır. Apar topar bir dönüşümden kaçınılmıştır. Hemen devreye sokulacak uygulamalara bakıldığında öğretmenlik meslek kanunu için önümüzdeki yıl belirlenmiştir. Burada da aceleye gerek yoktur. Burada çeşitli tarafların görüşlerinin alınıp değerlendirilmesi için kanunun 2020’ye alınması doğru olacaktır.

 

Mehmet ALPERDEM

Anadolu Eğitim Sendikası

Kocaeli İl Başkanı

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB 2023 Vizyonuna Sendikacı ve Öğretmen Bakışı Mehmet Alperdem, aes, anadolu eğitim sendikası, aes, kocaeli aes, MEB?in 2023 vizyonu madde madde okunup değerlendirilmiştir