Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

Tüzük

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI

(Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Sendikanın Adı, Kısa Adı ve Logosu

Madde 1- Sendikanın adı “Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası”dır. Kısa adı “ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI”dır. Basın, yayın organları ve internet sitesi ile rozet, afiş, el ilanı, basılı evrak ve benzeri malzemelerde kısa ad olarak “Anadolu Eğitim Sendikası” ibaresiyle birlikte ya da tek başına bunun baş harfleri olan “AES” kullanılır.

Logosu, kırmızı renkte Türkiye Haritasıyla, eğitimi ve aydınlanmayı simgeleyen meşaledir. Harita zemini bayrağımızın rengi olan kırmızıdır. Logo içinde bayrağımızdaki ay-yıldızın rengi olan beyaz karakterde “AES” yazılıdır.

 

Sendikanın Merkezi ve Adresi

Madde 2- Sendikanın Genel Merkezi, Ankara’dır.

Sendikanın Adresi; “Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok.28/3 Sıhhiye-Ankara’dır.

 

Adres Değişikliği

Madde 3- Sendika Genel Merkezinin başka bir ile taşınmasına Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 4- Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5’inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 2 sıra nolu  “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolunda kurulmuştur. Sendika, bu hizmet kolunda olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

Sendikanın faaliyet alanındaki kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

 

Kurum kodu

 

Kurum ve kuruluşlar

01

Milli Eğitim Bakanlığı,

02

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,     

04

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

05

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, 

06

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

07

Üniversiteler,

08

Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

09

Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

 

 


 

İKİNCİ BÖLÜM

Sendikanın Amacı, Yetkileri ve Çalışma Yöntemleri

 

Sendikanın Amacı ve İlkeleri

Madde 5- Anadolu Eğitim Sendikası; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve Anayasanın 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini korumayı, toplumun milli ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı olmayı temel ilke sayar.  

Demokratik sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi, sosyal barışı ve çalışma barışını korumayı ve geliştirmeyi; ayrıca, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması ile Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak korunmasında ve yayılmasında öncülük etme hedeflerine ulaşılması amacını taşır.

Bu amaç doğrultusunda;

 1. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.
 2. Üyelerine ve çalışanlara yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine, aile sorumluluklarını yerine getirmelerine ve mesleki saygınlıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak yeterli bir ücret kazanımı sağlamaya çalışır.
 3. Üyelerinin ünvan ve hizmet sınıfına bakılmaksızın iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma şartları, sosyal güvenlik, Anayasa ve yasalardan doğan haklarını korumak ve geliştirmek için çalışır.
 4. Kamu görevlilerinin grev hakkıyla korunan toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine ve bu hakları geliştirmelerine yönelik olarak, Anayasanın ve yasaların ilgili maddelerinin bu yönde değiştirilmesi için kamuoyu oluşturur, hükümetler ve T.B.M.M.  nezdinde girişimlerde bulunur.
 5. Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için çalışmalar yapar.
 6. Sürekli gelişen  uluslararası eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri ile teknolojileri ortamında ulusal eğitim kalitemizi gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek düzeye yükseltmek ve üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik konular ile yaşam boyu eğitim için  proje ve  çalışmalar yürütür.
 7. Atanma, yer değiştirme, görevde yükselme ve meslekte ilerleme konularında objektif ve liyakat esaslarına dayalı kriterlerin oluşturulması ve uygulanması, üyelerinin ve çalışanların bu esaslar doğrultusunda haklar kazanması için çalışır.
 8. Engellilerin ve engelli üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.
 9. İş kolundaki kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek, annelikten kaynaklı hakların alınması, idarecilik başta olmak üzere cinsiyet ayrımcılığını engellemek için etkili mücadele eder, yasal düzenlemeler ve kamuoyunu bilinçlendirme adına çalışmalar yürütür.
 10. Sendika, eğitimde başarının kültür, sanat ve sporla birlikte sağlanacağına inanır. Eğitim sisteminde kültür, sanat ve spor derslerinin arttırılması, faaliyetlere uygun donanımlara ve kadrolara daha geniş bütçe ayrılması için çalışmalar yürütür. Kendisi de tüzel kişilik olarak kültür, sanat, spor alanında çalışmalar yürütür.
 11. Üyelerinin tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesine yardımcı olur.
 12. Üyelerinin karşılaşabilecekleri meslek hastalıklarından korunulması ve iş riskleri konusunda önlem alınması için çalışmalar yürütür.
 13. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel çalışma standartlarına uygun hale getirilmesi için çaba gösterir.
 14. Çalışanlarının ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için, gerektiğinde diğer sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile de işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütür.
 15. Ulusal ve toplumsal sorunlara duyarlıdır; bu konularda kamuoyu oluşturmak, çalışanları ve üyelerini bilinçlendirmek amacı taşır.

 

 

 

 1. Sendika, çevre sorunlarına duyarlılık gösterir. Çevre bilincinin yerleşmesi, hayvan haklarının korunması, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, sağlıklı kentleşmenin oluşması için gerektiğinde ulusal ve uluslararası örgütler ile birlikte hareket ederek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, projeleri yürütür.
 2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatı ile Türkiye’nin usulüne göre onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.
 3. Hizmet kolu içinde örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.
 4. Sendika, ilkeleri doğrultusunda amaçlarını yerine getirmek için proje, yarışma, organizasyon, kampanya düzenleyebilir. Basılı, işitsel, görsel eserlerin hazırlanması, basımını, yayını yapar, yaptırabilir.
 5. Sendika her türlü çalışmasını eğitim ve eğitimci odaklı çerçevede yürütür.

 

Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri

Madde 6- Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

 1. Üyeleri adına toplu sözleşme görüşmelerine katılır. Toplu sözleşmeyi sonuçlandırmaya taraf olur; toplu sözleşme metnini imzalar veya uyuşmazlık çıkarır.
 2. Toplu görüşme uyuşmazlıklarında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na, ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur; görüş ve öneriler sunar; talepte bulunur.
 3. Üyelerinin hak, ödev ve çalışma koşulları ile iş güvenliği ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında ilgili makamlara görüş bildirir; bu amaçla panel ve etkinlikler düzenler; toplu sözleşme sonucu varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler; kurum idari kurulları ile kamu işvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na temsilci gönderir.
 4. Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.
 5. Verimlilik araştırmaları yapar, anketler düzenler, önerilerde bulunur, kamu işveren makamları ile ortak çalışmalar yapar.
 6. Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır. Kamuoyu araştırması yaparak üyelerini her konuda bilgilendirir.
 7. Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, mesleki ve kültürel hak ve çıkarlarını ilgilendiren konular ile personel hukukunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilgili makamlara sunar. Hizmet amaçlı her türlü yazılı ve görsel materyal hazırlar ve dağıtımını sağlar.
 8. Üyelerin görev ve sorumluluklarından doğabilecek ihtilaflarında, ortak hak ve çıkarlarının izlenmesinde, hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması halinde üyelerini veya mirasçılarını her düzeydeki yargı ve yönetim organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
 9. Üyelerine ve yakınlarına hizmet verecek sosyal tesisler açar, işletir ve   işletmesi için 3. kişilere kiralar. Gazete, dergi, bülten çıkarır, tanıtıcı materyal hazırlar ve dağıtır.
 10. Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için amatör sportif etkinlikler yapabilir. Sağlık tesisleri, tatil ve dinlenme tesisleri, kitaplık, basımevi, kreş ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulu tesisleri devralabilir ya da kiralayabilir, gerektiğinde bu tesisleri yönetebilir. Herhangi bir bağışta bulunmamak şartıyla, üyeleri için kooperatiflerin kurulmasına yardım edebilir ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere bu kooperatiflere kredi verebilir.
 11. Doğal afetlerde, üyelik şartı aramaksızın afete uğrayan bölgelere kanunun öngördüğü sınırlar içinde nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere ayni ve nakdi yardım yapabilir.
 12. Ulusal ve Uluslararası kuruluşlara üye olur. Üyelikten ayrılır. Üyesi bulunduğu kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Karşılıklı ziyaretlerle işbirliğini güçlendirir.
 13. Hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin örgütlü gücünü arttırmak için üyelik çalışmaları yapar.
 14. Tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanır.
 15. Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.

 

 1. Araştırma ve geliştirme birimleri oluşturarak, üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve üyesi olduğu konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.
 2. Ulusal ve toplumsal sorunlara duyarlıdır, bu konuda kamuoyu oluşturmak ve üyelerini bilinçlendirmek üzere gerekli faaliyetleri yürütür, ilgili kuruluşlara üye olur, platformlara katılır.
 3. Kanunun öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.
 4. Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.

 

Sendikanın Çalışma Şekli

Madde 7- Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara ve Tüzüğüne bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik

Sendika Üyeliğinin Kazanılması, Sona Ermesi

 

Sendikaya Üye Olma

Madde 8- Sendikaya, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5. maddesinin 2 numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dâhil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında çalışan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

 

Sendika Üyeliğinin Kazanılması

Madde 9- Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yönetim kurulunca kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş  sayılır.  

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere on beş gün içinde işverene gönderir.

 

Üyelikten Çekilme

Madde 10- Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 11 - Sendika üyeliği;

 1. Sendika üyeliğinden çekilme,
 2. Sendika üyeliğinden çıkarılma,
 3. Emekli olma,
 4. 4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma,
 5. Hizmet kolunun değişmesi,
 6. Memuriyetten çıkarılma,
 7. Memuriyetten istifa,
 8. Üyenin ölümü,

hallerinde sona erer.

Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri ile üst kurul üyelikleri sona erer.

Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri ile üst kurul delegelikleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 12-  Üyenin sendika üyeliğinden çıkarılma kararı, Sendika Genel Kurulunca alınır. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazılı olarak bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üyelikten çıkarılan bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Üyelikten çıkarılmada şu hususlar dikkate alınır:

 1. a) Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı harekette bulunmak,
 2. b) Tüzük hükümlerine, genel kurul  ve yönetim kurulu kararlarına ve çıkarılan yönetmeliklerine uymamak,
 3. c) Üyeliğe engel bir göreve ya da statüye geçtiği halde üyelikten çekilmemek,
 4. d) Sendikanın amacıyla bağdaşmayan eylem ve etkinliklerde bulunmak,
 5. e) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozucu söz veya beyanlarda bulunmak,
 6. f) Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri, bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcileri hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
 7. Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve davranışlarda bulunmak,
 8. h) Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek veya sendikayı maddi zarara uğratmak,

Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden  itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir.

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

 

Madde 13- Aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle üyeliğinin askıya alınması halinde üyelikten dolayı kazanılan haklar, askı süresince kullanılamaz. Askı süresi sonunda yeniden üyelik müracaatı gerekmez, ilk üyelik formu geçerlidir. Üyeliğe mani hallerin kalkması durumunda üyelikten doğan haklar kazanılmış sayılır.

 1. a) Askere alınan üyenin üyeliği, askerlik hizmeti sona erinceye kadar askıda kalır.
 2. b) Sendika üyesinin geçici olarak kamu görevinden mahrum bırakılması  halinde üyeliği askıya alınır.
 3. c) Sendika üyesinin hizmet kolu içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma atanması halinde üyeliği devam eder.
 4. d) Kurumundan aylıksız izin alanların sendika üyeliği, üyelik aidatını düzenli ödemesi halinde geçerlidir, aksi takdirde üyeliği askıya alınır. Aylıksız izin bitiminde üyeliği devam eder.
 5. e) Sendika üyesi iken, 4688 sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamındaki bir görev veya pozisyona görevlendirilenlerin üyelikleri, bu göreve asaleten atamaları yapılıncaya kadar askıya alınır.
 6. f) Genel veya mahalli seçimlerde aday adayı ya da aday olmasına bağlı olarak kamu görevinden ayrılanların üyeliği, aday olamamasına ya da seçimi kaybetmesine bağlı olarak tekrar geri dönmesine kadar askıya alınır.
 7. g) Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kollarındaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder.

  

 

Sendikaların Üst Kuruluş Üyeliği, Birleşme, Ayrılma ve Çıkarılma Halleri

 

Konfederasyona Üye Olma ve Üyelikten Ayrılma, Platforma Katılma veya Ayrılma

Madde 14- Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

Tüzel kişililiği olmayan platformlara oluşturma, katılma veya ayrılma yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

 

 

Uluslararası Kuruluş Üyeliği

 

Madde 15- Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir.

Sendika, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantı ve etkinliklere üye veya temsilcilerini gönderebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sendika Organları

                              

Sendika Organları

Madde 16- Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişare ve yardımcı organları şunlardır:

A- Sendika ve Sendika Şubesinin Zorunlu Organları:

 1. a) Sendika genel kurulu,
 2. b) Sendika yönetim kurulu,
 3. c) Sendika denetleme kurulu,
 4. d) Sendika disiplin kurulu,

B-Sendika İstişare Organları:

 1. a) Başkanlar Kurulu,
 2. b) Danışma Kurulu,
 3. c) Temsilciler Kurulu,
 4. d) Bilim Kurulu
 5. e) Onur Kurulu

ile sendika genel kurulunca görev ve yetkileri belirlenecek diğer organlardan ibarettir. Ancak, yeni kurullara, zorunlu kurullar gibi görev ve yetki verilemez.

 

Sendika Genel Kurulu

 

Sendika Genel Kurulunun Oluşması

Madde 17- Sendika genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır.

Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek 120 (yüz yirmi)  delege ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden teşekkül eder. Ancak üye sayısının 1000  (bin) kişinin altında olması halinde yönetim kurulu kararı ile genel kurul sendikanın üyeleri ile yapılabilir.

Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan ve aidat ödeyen sendika üye sayılarına göre, her şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

120 (yüz yirmi) delegenin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

 1. Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.
 2. Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.
 3. (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 120 (yüz yirmi) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 120 (yüz yirmi) delegenin tahsisi tamamlanır.

Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, çalıştıkları kurum ve ikametgâh adresleri ile e-posta adreslerini bir liste halinde, şube genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde sendika genel merkezine gönderirler.

Genel kurul delegelerinde ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz. Genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.

Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Delege sayılarının tespit biçimi ve oluşumu Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplanma Esasları

Madde 18- Sendika genel kurulu üç yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Genel kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.

Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi; birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü, tarihi ve saati, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirine, mahalli seçim kuruluna ve Kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Genel kurul ilanı en az bir ulusal gazetede veya sendika internet sitesinde yayımlanarak üyelere duyurulur.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.

Olağan genel kurul ile gündeminde seçim bulunan olağanüstü genel kurullarda seçim kurullarınca onaylanarak kesinleşen hazirun listeleri geçerlidir.

Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, kaç gün içinde tamamlanacağını belirleme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, genel kurulun bir gün içinde tamamlanmasına karar verebileceği gibi, gündemin yoğunluğuna göre birden fazla günde tamamlanmasına da karar verebilir.

Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler bir gün içinde tamamlanır.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken 7 (yedi), en geç 15 (on beş) gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa, toplantı sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu veya sendika üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar kâtip üye açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı olduğu Konfederasyon yöneticileri ya da bu konfederasyona üye olan sendika yöneticileri arasından veya sendikal çalışmalarda bulunmuş olanlar arasından seçilerek Divan oluşturulur.

Şubelerde Divan için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip üye ile yetinilebilir.

Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısına) aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Divanca tanzim edilecek bir tutanakla ve ayrı ayrı imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir.

 

Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Sendika zorunlu organlarına aday olabilmek için genel kurul delegesi olmak şarttır.

Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır.

Genel kurullarda gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde ilavesi veya gündemden madde çıkarılması önerileri,  genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine  gündeme alınır.

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarını yürütür. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir.

Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Genel kurulun toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

 

Sendika Genel Kurullarında Karar Yeter Sayısı

Madde 19 -  Genel kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

Ancak; tüzük değişikliği, aynı hizmet kolundaki bir sendika ile birleşme veya katılma, fesih, üst kuruluşa üyelik veya üyelikten ayrılma hallerinde karar yeter sayısı genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz

 

Sendika Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 20- Sendika yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurullarda olduğu gibi ilan yoluyla ve delegelerin yazılı bildiriminin sendikaya intikalinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde toplantıya çağrılır.

Delegelerin, olağanüstü genel kurul taleplerini, yasal ve gerektirici sebeplerini açıkça belirtmek ve iddialarını kanıtlayan delil ve diğer belgelerini eklemek suretiyle şahsen veya münferiden yönetim kuruluna intikal ettirmeleri şarttır. Genel kurul çağrısı sendika yönetim kurulunca yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

 

Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) Zorunlu organlarda görev yapacak yöneticileri seçmek,
 2. b) Tüzük değişikliği yapmak,
 3. c) Yönetim ve denetleme kurulu veya denetçi raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile tahmini bütçe önerisini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak Disiplin Kurulu kararlarını görüşerek üyelikten çıkarılacak üyeler hakkında karar vermek,
 6. f) Üyelik aidatın belirlemek,
 7. g) Duran varlıkların satın alınması veya satılması hususunda sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
 8. h) Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluş ve üst kuruluşlara üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek, i) Şubelerin kuruluş, birleştirme, faaliyet alanını belirleme veya kapatma ve çalışma esasları ile ilgili hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,
 9. j) Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek,
 10. k) Sendikanın fesih kararını vermek ve feshi halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,

 

 

 1. l) Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
 2. m) Üye olunan üst kuruluşlarda sendikayı temsil edecek delegeleri seçmek,
 3. n) Mevzuatta veya tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen iş ve işlemlerle başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
 4. o) Sendika adına yapılacak her türlü miting, eylem ve etkinlik kararı almak, uygulamak veya alınan kararları uygulamadan kaldırmak için sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
 5. p) Zorunlu organlar tarafından sendika genel kuruluna intikal ettirilen hususları karara bağlamak,
 6. r) Sendika yönetim kurulu üyelerine ve aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri ile diğer görevlilere verilecek her türlü ücret, huzur hakkı ve gündeliklerini belirlemek,
 7. s) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

ş) Mevzuat veya tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,

 

Sendika Yönetim Kurulu

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 22- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim Kurulu; 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim kurulu için 7 (yedi) yedek üye de seçilir..

Yönetim kurulu seçimleri Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste halinde yapılır.

Genel kurul delegesi olmayan sendika üyeleri, genel kurula katılan delegelerin yüzde 10 (on)’unun teklifi ile aday gösterilebilir.

Seçimi kazandığı kesinleşen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Genel Eğitim ve Sosyal İşer Sekreteri, Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri ile Genel Basın ve Yayın Sekreterini seçer.

Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler sırasıyla göreve davet edilir.

Yedek üyeler davet edildikten sonra yönetim kurulu üye sayısının dördün altına düşmesi halinde en geç altmış gün içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Yönetim kurulu üyeleri istekleri halinde aylıksız izne ayrılabilirler. Aylıksız izne ayrılma, sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak ve yönetim kurulu görev dağılımı sırasına göre, yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, haftada bir gün izin kullanarak kurumlarındaki görevlerine devam ederler.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23- Sendika Yönetim Kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Yönetim kurulu üyeleri, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanacakları yetkilerden müştereken sorumludur.

Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

1) Sendika üyeleri adına kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler,  aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer yardım, hak ve talepler için toplu sözleşme görüşmelerine katılmak, toplu sözleşmeye taraf olmak,

2) Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde uyuşmazlık çıkarmak ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmak,

3) Toplu sözleşme metninin uygulanmasını takip etmek,

4) Kurum idare kurullarına katılacak sendika temsilcilerini seçmek,

 

5) Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasanın ilgili maddelerinin bu yönde değiştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve T.B.M.M. , hükümet ve siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunmak,

6) Kurum idari kurullarına üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek, imzalanan toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek, kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurul, komisyon ve benzeri katılım mekanizmalarına girecek üyeleri seçmek ve göndermek,

7) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek, tüzük tadil tekliflerini hazırlamak, genel kurula sunmak.

8) Genel kurul ve diğer zorunlu organların kararlarını uygulamak, bu kurulların görüş ve önerilerini değerlendirmek,

9) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

10) Gerektiğinde Denetleme, Disiplin, Başkanlar Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

11) Şubelerin olağanüstü genel kurullarının toplanmasına karar vermek,

12) Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve mali raporları, tahmini bütçe önerisini süresi içinde genel kurul delegelerine intikal ettirmek,

13) Sendika kasasında brüt asgari ücretin 5 katından fazla para bulundurmamak. (Başkanlar Kurulu, genel kurul, miting, eğitim toplantıları, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin yapıldığı dönemlerde bu miktar asgari ücretin 20 katına kadar artırılabilir.)

14) Sendika şubelerinde aylıksız izinli sayılacak yönetim kurulu üyelerini onaylamak,

15) Şubelere avans göndermek,

16) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

17) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,

18) Üst kuruluşlara üye olma ve üyelikten çekilmeye ilişkin genel kurul kararlarını yerine getirmek,

19) Uluslararası kuruluşlara üye olmak, ortak çalışmalarda bulunmak, gerekli görüldüğünde üyelikten ayrılma kararı vermek ve bu konularda alınan genel kurul kararlarını yerine getirmek,

20) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşa ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçme, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etüt ve geziler ile diğer etkinliklere katılacakları tespit etmek,

21) Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullarda görev alacak üyeleri seçmek ve göndermek,

22) Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri  ödemek,

23) Üyelerinin çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşmelerden, görev ve sorumluluklarından doğan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, ilgili makam, merci ve yargı organları nezdinde dava açmak, açılan davalara taraf olmak ve bu amaçla hukuk danışmanlık büroları oluşturmak,

24) Sendika tüzüğü ve ilke kararlara aykırı davranan, sendikal çalışmalara engel olan, çalışma barışını bozarak yapıya zarar verdiği kanaati oluşan ve 12. maddede sayılan eylemleri gerçekleştiren üye veya yöneticileri sendika disiplin kurulana sevk etmek, sendikanın disiplin kurulunca sendika üyeliğinden çıkarılması teklif edilen üyeleri geçici olarak çıkarmak ve kesin olarak çıkarmak için Genel Kurula teklifte bulunmak,

25) Ulusal konularda işbirliği yapmak ve ortak tavır sergilemek için platform kurulmasına öncülük etmek, kurulan platformlara katılmak, ortak basın açıklaması ya da eylem organize etmek ve ayrılma kararı almak

26) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak; bürolar için personel temin etmek ve personel atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan personel için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,

27) Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisler ile kütüphane ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak,

28) Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak,

 

29) Sendikanın çalışması için başta Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği ve Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliği olmak üzere gerekli yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya yürürlükten kaldırmak,

30) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

31) Olağan genel kurul tarihlerini dikkate alarak, en son şubenin sendika genel kurul tarihinden en az iki ay önce yapılmasını sağlayacak şekilde seçim takvimini hazırlamak ve uygulamak,

32) İl ve ilçe temsilcileri ile işyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcilerini atamak,

33) Şube genel kurul delege seçimlerinin yapılmasını sağlamak, seçimlere yapılan itirazları süresi içinde sonuçlandırmak ve zorunlu organların raporlarını karara bağlamak,

34) Genel kurul tarafından  oluşturulan istişare nitelikli organları toplantıya çağırmak, zorunlu organlar ve oluşturulan diğer organlar için uygun çalışma ofisi kurmak, organlarda görev alanların masraflarının karşılanmasına karar vermek,

35) Sendika amaçlarına hizmet etmek için her türlü taşınır, taşınmaz malı almak, satmak, kiralamak, devir almak veya devretmek,

36) Satış ve terkinine  yönetim kurulunca karar verilen demirbaşlardan satışı mümkün olanlar için sendika yönetim kurulu üyelerinin birinin başkanlığında en az üç kişiden oluşturulacak komisyon başkanlığında gerekli duyurular yapılarak alıcılardan en uygun teklifi verene satışlarını yapmak. Kullanılamaz hale gelen ve ekonomik değerini tamamen yitiren demirbaşları, kurulacak bir komisyon marifetiyle hurdaya ayırmak.  

37) Sendika temsilcileri ve şube yöneticileri ile personelin ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,

38) Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri genel kurulun onayına sunmak,

39) Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

40) Genel Merkezde çalıştırmak üzere koordinatörler ve danışmanlar atamak, maaşını ve çalışma biçimini ve süresini belirlemek,

40) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

Sendika Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 24- Sendika yönetim kurulu, Genel Başkanın başkanlığında en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden birinin daveti veya gerekli görülmesi halinde yönetim kurulu üyeleri olağanüstü de toplanabilir. Başkanın yokluğunda toplantıya Genel Sekreter başkanlık eder.

Yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu üye sayısı 7’dir ve salt çoğunluk karar nisabı 4’tür. Oylamanın gizli ve açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın oyunun katıldığı tarafın görüşüne itibar olunur.

Sendika yönetim kurulu, Genel Sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.

Sendika yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç) defa mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Ayrılmalar sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine yedek üyeler davet edildikten sonra yönetim kurulu üye sayısının 4 (dört)’ün altına düşmesi durumunda, genel kurul atmış gün içinde toplantıya çağrılır.

 

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25- Başkan, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

 1. Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder. Yönetim kurulu ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
 2. Genel başkan; şubeler dâhil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir.

 

 

 1. Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, sekretaryaların konularıyla ilgili yazışmaları ilgili yönetim kurulu üyeleri ile birlikte imza eder.
 2. Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek yetkisi genel başkana aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanları ile il temsilcilerine yetki verebilir.
 3. Denetleme Kurulu raporunu genel kurul toplantısına getirmekle görevlidir.
 4. Genel Başkan, lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından yapılabilir.
 5. Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
 6. Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar.
 7. Hizmet kolu ile ilgili sorunları Ekonomik ve Sosyal Konsey, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve benzeri kurul ve komisyonlara doğrudan iletir veya iletmek üzere üyesi olduğu üst kuruluşa bildirir.
 8. j) Şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetime yetkilidir.
 9. k) Üyelerin görev ve sorumluluklarından doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya  mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda sendika adına taraf olur. Gerektiğinde bu yetkisini Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterine devredebilir.
 10. l) Yönetim kurulunun kararlaştırdığı diğer konularda dava açmaya, açılmış davaları takip etmeye ve müdahil sıfatıyla katılmaya, sulh olmaya, davadan vazgeçmeye ve bu tür davalar için vekil tayin etmeye yetkilidir.
 11. m) Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili genel sekreter ile birlikte imza eder.
 12. n) Sendika yayın organı ve resmi web sitesinin sendika adına yasal sahipliğini üstlenir.
 13. o) Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluş yönetim kurulunca alınacak kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
 14. p) Gerekli görüldüğü hallerde yetkilerinin bir bölümünü yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

 

Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 26- Genel Sekreter;

 1. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, yönetim kuruluna başkanlık görevine vekâlet eder.
 2. Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar.
 3. Sendikanın genel yazışmalarını düzenli bir şekilde tanzim etmek, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yürütmekle görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel sekretere bağlıdır.
 4. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini yönetim kurulunun önerilerini ve başkanın onayını alarak hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur.
 5. Toplu sözleşme metinlerinin izlenmesinden sorumludur.
 6. Sendika adına gerek sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal işleri tanzim eder.
 7. Basın toplantıları ve basın açıklamalarının metinlerini hazırlar ve genel başkana sunar.
 8. Yurt içi ve yurtdışı üst kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri sağlar.
 9. Sendikanın amacına uygun yurtdışı kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ile ilgili bütün çalışmaları yapar.
 10. Yönetim Kurulu kararı ile ve sendika adına yurtdışı kuruluşların toplantılarına iştirak eder ve bu kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapar.
 11. Yasa ve tüzük gereği tutulması gereken defterlerin tasdikini sağlar.
 12. Sendika ile ilgili bilgi ve belgeleri arşivler.

 

 

 1. Sendika bünyesinde istihdam edilen personeli yönetim kurulu kararı doğrultusunda izler ve denetler.
 2. Genel kurul ve yönetim kurulunun almış olduğu kararların uygulanıp uygulanmadığını takip eder.
 3. o) Yönetim Kurulu ve Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 27- Genel Mali Sekreter;

 1. a) Sendikanın mali ve muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür ve dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
 2. b) Aylık tanzim edeceği gelir-gider tablosu mizanları takip eder, ayın on beşine kadar yönetim kuruluna sunar.
 3. c) Şube ve temsilcilikler tarafından istenen avansları yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulunca uygun görülen miktarları şube ve temsilcilere gönderir.
 4. d) Sendika tarafından yönetim kurulu üyeleri, şube ve temsilcilere gönderilen avansların belgelerini tamamlayarak kapatır.
 5. e) Sendikanın tüm mali ve muhasebe işlemlerinin yasalar, tüzük hükümleri ile Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğine uygun yürütülmesini sağlar.
 6. f) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlar.
 7. g) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda; sendikanın taşınmaz mal ve araçlarını sigorta ettirir, sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.
 8. h) Sendika hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurur.
 9. i) İlgili yasalar çerçevesinde sendikaya ait mali işlerini düzenler, takip ve rapor eder.
 10. j) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar.
 11. k) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder.
 12. l) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 13. m) Sendikanın kasasında sendika Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar.
 14. n) Sendika ve şube yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar.
 15. o) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince üyelik aidatının üye aylıklarından kesilip zamanda sendika hesabına aktarılmasını temin ve kontrol eder.
 16. p) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilânço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde ilgili bakanlığa ve üst kuruluşa gönderir.
 17. r) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 28- Genel Teşkilatlandırma Sekreteri;

 1. Şube ve temsilciliklerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
 2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip eder, üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yürütür, üye envanterlerini çıkartır ve üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin bir nüshasını Kamu İşverenine gönderir.
 3. Üyelikten çıkarılanları kurumlarına bildirir.
 4. Şube ve temsilciliklerin faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla yeni şubeler açılması konularında yönetim kuruluna bilgi sunar, kapatılması ve birleştirilmesi gereken şubeler ile ilgili incelemelerde bulunur ve bu konuda karar alınabilmesi için sendika yönetim kuruluna rapor hazırlar.
 5. Şubelerin delege seçimlerinin ve genel kurullarının zamanında gerektiği gibi yapılmasını takip eder ve sağlar.
 6. Sendikanın hizmet kolu içerisinde bulunan gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirir.

 

 1. Sendika temsilcilerinin seçimi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 2. Yurt içi ve yurt dışındaki sendika, federasyon, konfederasyon, platform, topluluk ve kuruluşları araştırır, katılımın ya da iş birliği için uygun bulunanları sendika yönetim kuruluna sunar.
 3. Sendika yönetim kurulunca uygun bulunan kuruluşlarla anlaşma, protokol ve işbirliği çalışmalarını yürütür.
 4. Yurt içi ve dışında organize edilen toplantılara katılacak temsilcileri tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.
 5. Yukarıda sayılan faaliyetlerle ilgili raporları hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 6. Başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 29- Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri;

 1. a) Üyelerin mesleki, sosyal, kültürel ve mesleki bilgilerini arttıracak etkinlikleri planlar, eğitim programları hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.
 2. b) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlar, uygulanan programları raporlar.
 3. c) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar.
 4. d) Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarının temini için eğlence, piknik, kermes, sergi ve benzeri sosyal etkinlikleri düzenlemek için Genel Basın Yayın Sekreteri ile birlikte çalışmalarda bulunur.
 5. e) Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 6. f) Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.
 7. g) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur, eğitim için ayrılan ödeneğin amaca uygun harcanmasını takip eder.