Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

02 KASIM 2022 İŞ BIRAKMA EYLEMİ BİLGİLENDİRME

01 Kasım, 2022

Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılmamıştır. Bu konuda bir araya gelen sendikalar 14 Ekim 2022 tarihinde bir araya gelerek eylem kararı almışlardır.

Bu kararda ; 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamaklan sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, TBMM'de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi, Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılması ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi, Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmesi,  kadrolu güvenceli istihdam sağlanması, Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, Öğrencilerimizin en temel hakları olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması talep edilmiştir.

Bu taleplere ilişkin düzenlemelerin yapılmaması halinde: 26, 27, 28 Ekim 2022 tarihlerinde iş yerlerinde kokart takılmasına, 26 Ekim 2022 tarihinde, ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okunmasına, bu talep ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde; 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verilmiştir.

            Bu karar temel alınarak Sendikamız tarafından 21.10.2022 tarih ve 1103 karar ile;

 

14 Ekim 2022 tarihinde Saat: 14.00'de Başkent Öğretmenevinde yapılan Eğitim Sendikaları toplantı

sonucunda imzalanan aşağıdaki ortak bildiriye bağlı olarak;

 

1-26-27-28 Ekim 2022 tarihinde iş yerlerinde kokart takılması,

2-26 Ekim 2022 tarihinde, ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildirim metninin okunması,

3-2 Kasım 2022 tarihinde başta sendikamız üyeleri olmak üzere; tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile

bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına karar verilmiştir.

 

On Üç (13) Eğitim Sendikasının Ortak Bildirisi;

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, TBMM'de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir.

 

Eğitim-Öğretim yılma hazırlık ödeneğinin ayrı gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş

tutarında ödenmesi sağlanmalıdır.

 

Tüm eğitim çalışanlarımın yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1.dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

 

Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir.

 

Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarlı iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.

 

Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır Şeklinde karar alınmıştır.

     Bu karara göre 81 İl ve bağlı ilçelerinde görev yapan üyelerimizin katılımıyla 02/11/2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Aynı zamanda temsilcilerimiz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapacaklardır.

 

İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDİR

Kamu Görevlilerinin üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda ve belirttiği süre içerisinde mali, özlük, sendikal veya her türlü konuda demokratik tepkisini dile getirmek adına görevine gitmemesi veya görevini belirli sürelerde icra etmemesine iş bırakma eylemi denir.

 

KİMLER KATILABİLİR

İş bırakma eylemine sendikamız genel merkez yönetim kurulu kararı gereğince sendikamız üyesi tüm çalışanlar katılabilirler.

 

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILANLARIN YASAL GÜVENCESİ

Sendikamızın aldığı iş bırakma kararına uyarak eylem gerçekleştiren üyelerimize karşı idarece herhangi bir yaptırım uygulanması ya da disiplin soruşturması açılmasının hukuka uygun olmadığı birçok yargı kararlarında belirlenmiştir. Sendikal eylemlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde İdarenin de kararları bulunmaktadır. Somut eylemimiz yasal ve haklı nadanlara dayanmaktadır ve tamamen ölçülü bir yöntem belirlenmiştir.  

 

 

İŞ BIRAKMANIN HUKUKİ GEREKÇESİ VE ÖRNEK KARARLAR

Sendikaların yetkili kurullarınca alınan karara uyarak mali, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerin korunması için demokratik ve sendikal hakların kullanılması ve sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 51. maddesinde “ Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.” hükmü mevcuttur. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununun 'Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi' başlıklı 18.maddesinde; 'Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez' hükmü bulunmaktadır. Üyelerimizin iş bırakma eylemine veya sendikamızın alacağı her türlü eylem kararına katılmakta hiçbir tereddüt yaşamasına veya çekinmesine gerek yoktur. Çünkü Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay olmak üzere tüm yüksek mahkemelerin iş bırakma ile ilgili yargı kararları neticesinde oluşan içtihada göre İş Bırakma Eylemlerine katılan sendika üyelerinin eylemleri hukuka uygundur. Bu tür iş bırakma eylem kararlarına karşı disiplin cezası verilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Ancak bazı idareler tarafında yine de buna rağmen disiplin cezası verilmesi halinde, öncelikle cezaya il disiplin kurullarında itiraz edilir, buradan olumsuz sonuç alınması halinde idari yargı yoluna başvurulur. Bu aşamaların tamamında sendikamızca süreç yakından takip edilecek ve gerekli hukuki destekler sunulacaktır.

 

ÖRNEK KARARLAR:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 21.04.2009 tarih ve 6895901 başvuru sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2005/313 Karar ve 2004/4643 Esas sayılı kararı, Mersin İdare Mahkemesinin 2003/813 Karar ve 2002/1295 Esas sayılı kararı, Danıştay 11. Dairesinin 2005/861 Karar ve 2002/871 Esas sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2008/225 Karar ve 2005/5767 Esas sayılı kararı, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2004/1738 Karar ve 2004/1013 Esas sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2005/3529 Karar ve 2005/4499 Esas sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2004/4148 Karar ve 2004/4209 Esas sayılı kararı, Kayseri 1. Asliye Mahkemesinin 2006/234 Karar ve 2001/340 Esas Sayılı Kararı, İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Satılmış ve Diğerleri/Türkiye Davası, Danıştay 8. Dairesinin 1998/4242 Karar ve 1997/4334 Esas sayılı kararı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2001/3157 Karar ve 2000/12071 Esas sayılı kararı, Anayasa Mahkemesinin (Başvuru Numarası: 2013/8463), Karar Tarihi: 18/9/2014, R.G. Tarih-Sayı: 4/12/2014-29195 sayılı kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/5/2013 tarih, 2009/63 Esas ve 2013/1998 Karar sayılı ilamı.

 

Yorum Yap