Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB Erciş’teki Öğretmene Bir Adım Yaklaştı, Devamını Bekliyoruz

MEB Erciş’teki Öğretmene Bir Adım Yaklaştı, Devamını Bekliyoruz

05/03/2013

Van ili Erciþ ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda birçok öðretmenimiz hayatýný kaybetmiþ ve birçok öðretmenimiz enkaz altýndan yaralý olarak çýkarýlmýþtý.

Sayýn Bakanýmýz, Ocak ayýnda katýldýðý bir televizyon programýnda, enkaz altýndan yaralý olarak kurtarýlan öðretmenlerimize yönetmelikte geçen tayin hakkýný bir an önce vereceði,  depremi yaþamýþ ve zarar görmüþ öðretmenlerimizin ise bölgenin þartlarýný da göz önüne almalarýný ve yaz dönemini beklemelerini rica etmiþti.

Bölgenin fedakâr öðretmenleri bu ricayý geri çevirmeyerek, göreve çaðrýldýklarý andan itibaren, zor koþullar altýnda vazifelerini yerine getirdiler.

Fakat enkaz altýndan yaralý kurtulan ve ocak ayýnda tayin baþvurusunda bulunan öðretmenlerimizden bir kýsmýnýn tayin baþvurusu sonuçlanýrken, bir kýsmýnýn ise sebebi bilinmez bir þekilde tayin baþvurusu olumsuz sonuçlanmýþtý. Enkaz altýndan yaralý olarak çýkan bu öðretmenlerimiz depremden sonra Erciþ de görevlerine devam ettiler.

Nihayet bakanlýðýmýz bu yanlýþýný anladý ve geçtiðimiz günlerde, tayini çýkmayan enkaz altýnda kalmýþ öðretmenlerimize tayinlerini verdi.

Bakanýmýzýn söz verdiði gibi bu hakký bölgede deprem sonrasý bozuk psikoloji ile çalýþmýþ ve ruhen son derece yorgun olan diðer öðretmenlerimize de vermesini bekliyoruz.

 

Levent ÖZCAN

Anadolu Eðitim Sendikasý

Erciþ Ýl Baþkaný


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB Erciş’teki Öğretmene Bir Adım Yaklaştı, Devamını Bekliyoruz