Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişikliği ve Anlamı

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişikliği ve Anlamı

12/12/2014

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde bir değişikliğe gitti. Yönetmelik genel hatlarıyla görevde yükselme sınavlarının bundan sonra tekrarlanmayacağına işaret etmektedir. İdare mahkemesi kararları ile idareye sınav açtırmak idareyi bu yolda zorlamak mümkün olamayacağına göre 2013 yılındaki sınavda elde edilen sonuçların istenildiği kadar kullanılmasının önü açılmış olacaktır. Bu hüküm idareye keyfi davranma serbestisi tanımaktadır. Hukuka bağlı idare ilkesine, belirlilik ilkesine ve idarenin güvenirliği ve istikrarlı olması ilkelerine aykırıdır. Yönetmelikte meydana gelen en çarpıcı değişiklikleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde yorumlayabiliriz:

Eski Hali

Madde 4

h) “Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlıkta asaleten çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,”

i) “Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

Yeni  Hali

Madde 4

h) “Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”

i)” Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara ilişkin kadrolara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,”

Not :23 Temmuz 2014’te yapılan  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik(son değişikliğe göre ) ; 2. Maddesinde “Aynı Yönetmeliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır.\ Olarak değiştirdi.

Yorum ; MEB Başbakanlığın çerçeve yönetmeliğindeki tam olarak kendi yönetmeliğine aktarmadı .Bu hüküm ile de aynı kurumda görev için kurumda çalışılması hatta en az altı ay süre aynı kurumda çalışma şartı aranacak.Normalde eski düzenlemeye göre kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir derken şimdi keskin bir hüküm getirerek aranması gerekliliği doğmuş ve bu süreyi de 6 ay ile minumum şekilde planlanmıştır.Tabi o görev için gerekli şartları taşıyan kişiler yoksa bunlar uygulanmaz.Şahsi görüşüm eğer şahsa dönük görevler belirlenmez ise her zaman göreve atanacak her şartta memur bulunur.

Eski Hali

Yazılı sınav

MADDE 13  

   (4) Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Yeni  Hali

“4. fıkra kaldırıldı”

Yorum ; Bu şekilde sınavın geçerlilik süresi sonsuz olmuş oldu.yanı sınavın belirli bir geçerli süresi olmadığı için sınava dayalı atama olacağı zaman hayatında bir kere sınava girip 70 puan üstünde alan adaylar her zaman kullanabilecekler.Diğer bir taraftan uzman öğretmenlik hikayesine bile dönebilir.Şöyle ki ; uzman öğretmenlik sınavı  sadece bir kere ve o dönemde olanlara uygulandı ve daha sonra bir daha uygulanmadı.Şimdi de görevde yükselme sınavı bir kez yapıldı o dönemde şartları taşıyıp girenler şanslı kimseler olacak.MEB bir daha bu sınavı yapmayabilir ama atama yapacağı zaman %85 inin ebs li olan 70 barajının üstünde olanlara şube müdürlüğü kadrolarını zamanla atama yaparak verdirecek.Bu benim tespitim.bu sayede iptal olması muhtemel 1709 şube müdüründen torpillilerin gönülleri ilerleyen zamanda ve güncel kadrolara göre yapılabilecek.Bakanlık mahkeme kararlarını uygulamak için yazılı puanının  geçerlilik süresi biteceği için bu maddeyi kaldırdığını söyleyebilir ama bence ek madde ile geçen seneki yazılı sınava önlem alınarak “ yargı kararlarının uygulanması ve sınav süresinin geçerliliği …” diye başlayan ek madde eklenebilirdi.

Sedat Değer

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Merkez Hukuk Danışmanı

 

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”

“i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara ilişkin kadrolara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “terzi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine “bekçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, terzi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ikinci fıkrada” ibaresi “üçüncü fıkrada” olarak değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sosyal çalışmacı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “psikolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal çalışmacı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aşağıdaki konulardan” ibaresi, “atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak aşağıdaki konular arasından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adaylar sözlü sınavda alınan personel” ibaresi “Sözlü sınava alınan personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında geçen “ilanı tarihinden” ibaresi ise “kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler, diğer görevler bakımından ise yazılı sınav sonuçları ile tercihler esas alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uzman” ibaresi “Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrosuna, avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “Hizmet Gereği, Mazerete ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet gereği ve mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 30 – (1) Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş yıl görev yapanlar” ibaresi “kesintisiz en az beş yıl görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2014

28878

 

 

Eki için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişikliği ve Anlamı