Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB DANIŞTAY Kararı Gereği 2008 Deki Gibi Eski Müdürlere Görevlerini İade Etmeli

MEB DANIŞTAY Kararı Gereği 2008 Deki Gibi Eski Müdürlere Görevlerini İade Etmeli

13/07/2015

MEB 2008 DE Danıştay kararını uyguladığı  gibi eski müdürlere görevlerini iade etmeli müdür yardımcılığı ve baş yardımcılığı görevlendirmelerini iptal etmelidir. ölü doğmuş yönetmelik maddelere göre yapılan işlemlerinde hükümsüz kaldığını unutmamalıdır.Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 9 Temmuz 2015 tarihinde karar bağlayacağı müdürleri ilgilendiren yasanın akıbetini beklemeden yeni müdür atamalarını yapmak telafisi güç yine hatalara sürükler.Bu yüzden Bakanlığın buna göre hareket etmesini  Anadolu Eğitim Sendikası olarak tavsiye ederiz.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca (İDDK) verilen kararı  geçen seneden öngören sendikamız Milli Eğitim Bakanlığından değerlendirmelerin bir sene ertelenmesini istemişti.

Bakanlığa Anadolu Eğitim Sendikası olarak yazdığımız yazı  ile Milli Eğitim Bakanlığını ,  ilçe mili eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin yeni göreve başladıklarını  hatırlatarak müdürleri  doğru değerlendirecek  kadar süre çalışmamış olacaklarından  dolayı uyarmıştık.Değerlendirmelerin bir sene ertelenmesini ve mahkeme sonuçlarının beklenmesini istemiştik.Süreç  ne yazıkki haklılığımızı da ortaya koymuş oldu.Baklanlığımızın böylesine acı bir tecrübe ile karşılaşmamasını dilerdik fakat aynı hatalara düşmemek için ve bundan sonra  sürecin daha da karmaşıklaşmaması için Anadolu Eğitim Sendikası olarak tespitlerimizin  ve taleplerin uygulanmasını bekliyoruz.

 

Bilindiği gibi Danıştay, \Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik\ in bazı maddelerinin iptali istemini reddetmiş; fakat Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna (İDDK) yapılan itiraz sonucunda bazı maddeler bakımından Yürütmeyi Durdurma Kararı vermişti. Bu kararlar sonrası yürütmesi durdurulan maddelere göre ilçe mili eğitim müdürleri ve şube müdürleri ile altı aydan daha az çalışıp görevleri elinden alınan müdürlere müdürlüğünün iade edilmemesinin bir zorunluluk haline geldi.Bunun böyle  olmadığını düşünen veya müdür yardımcılığı ile müdür başyardımcılığı görevlendirmelerinin iptal edilmemesi hususunda görüşe sahip kesim  mevcut fakat  bu düşüncelerin pek de hukuki olarak dayanaklı olduğu söylenemez.Bu kişiler sadece kendi temennilerini ifade ettiklerini düşünüyorum.

Müdür ve Müdür Başyardımcılarının Görevlendirmelerinin İptal edilmesi gerekiyor ;

Bilindiği üzere,Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18.02.2014 tarih ve E: Yd İtiraz 2014/1151 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 23/1 maddesinin ve 10. Maddesinin 9. Fıkrasının yürürlüğünü durdurmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu aynı karında Yönetmeliğin 10. Maddesinin 9. Fıkrasını hukuka aykırı bulmuş ve gerekçesinde 652 sayılı KHK’nin 37/8 maddesine, Geçici 10. Maddenin 8. Fıkrasına ve Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrasına atıfta bulunmak suretiyle müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının 4 yıllık görev sürelerinin tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yeni müdür yardımcılarının görevlendirmesini hukuka aykırı olarak nitelemiş ve yürütmesini durdurmuştur.

 

Yüksek Mahkeme 23/1 maddenin yürürlüğünü durdururken ise ; bu madde ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcı görevlendirilmesinde hiçbir objektif kıstasa öngörülmemesini, takdir yetkisine mutlak ölçüde etki kazandırdığını, hiçbir değerlendirme ölçütüne yer vermemek suretiyle de hukuka uygunluk denetiminin etkinliğinin daraltılmasına yol açtığına vurgu yapmıştır. Yüksek mahkeme aynı gerekçesinde, bu düzenleme ile kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmediğini, kamu personeli açısından güvencesiz bir ortam yaratıldığını, görevin gerektirdiği niteliklere sahip en uygun personelin seçimini ve dolayısıyla kamu hizmetinin iyi işlemesini zorlaştırıldığı tespitine yer verdikten sonra, adayların görevlendirme yapılmadan önce haberdar edilmemiş olmasını geniş katılımı engelleyici ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırıcı bir hüküm olarak değerlendirmiştir.

Bu durdurulan hükümler ışığında 4 yıllık süresi dolmadan müdür yardımcılığı veya müdür başyardımcılığı sonlandırılanlara görevleri iade edilmelidir .Yapılan Müdür yardımcısı ve Müdür Baş yardımcısı görevlendirmelerinin de tümünün iptal edilmesi gerekir.

 

Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürüyle Altı Aydan Daha Az Çalışmış Okul Müdürlerinin Değerlendirme işlemleri İptal Edilmeli ve  Geriye Kalan Puanlar 100 Üzerinden Değerlendirilip Görevlerine İade Edilmelidir

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun \Açıklama\ baslıklı kısmının 3. Maddesi de yürütmesi durdurulmuştu .Gerekçesinde ise Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenin değerlendireceği müdür ile en az altı ay çalışmış olma şartı aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için böyle bir şartın aranmamasına  ilişkin eksik düzenleme olarak gösterilmişti.Zira Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme kriterlerine uygun objektif ve doğru değerlendirmenin yapılabilmesi için değerlendiricilerin müdür ile makul bir süre birlikte çalışılması gerekirdi.

Eğitim Kurumu yöneticileri için 2008 yılında da Danıştay’da  yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik illere gönderdiği resmi yazı ile yürütmesi durdurulan madde ile işlem yapılıp okul müdürü olarak atananların atamalarının hukuki bir gereklilik olarak  iptal edilmesini istemişti.O zaman Hüseyin ÇELİK hukuki olarak en uygun adımı atmıştı çünkü açılan dava ile yürütmesi durdurulan veya iptal edilen maddeler hukuki olarak ” ölü doğmuş hukuki madde”  haline gelir ve en başından yok sayar dolayısıyla  bu maddeye göre yapılan işlemler de ölü doğmuş sayılır.Buna bağlı iş ve işlemler var ise tüm işlemler, atamalar iptal edilir.Yani kısacası olmayan maddeden yapılan işlemler ,atamalar hukuki olarak dayanaksız kalır,hukuki geçerliliğini yitirir.Hüküm hiç yönetmelikte olmamış gibi sayılır.

Milli Eğitim Bakanlığının yürütmeyi durdurma kararları sonrası nasıl davrandığını Öncelikle 2008 yılında Dönemin bakanı Çelik beyin imzalı yazısı ile hatırlayabiliriz

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-/1778/65102                                                          14/08/2008

Konu: Eğitim Kurumlan Yöneticileri

GENELGE
2008/55

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) tarafından ilgi Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle açılan idari davalarda; Danıştay İkinci Dairesinin 21/07/2008 tarihli ve Esas No:2008/3799, Esas No:2008/4155 sayılı kararlan ile ilgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, birer örneği ekte gönderilen kararlar Bakanlığımıza 12/08/2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Söz konusu kararların süresi içerisinde uygulanma zorunluluğundan hareketle;

1- İlgi Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması, yapılmış olanların ise iptal edilmesi,

2- İlgi Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmediğinden daha önceki açıklamalar çerçevesinde sınav kazananların atama işlemlerine devam edilmesi,

hususunda gereğini rica ederim.

Dç Dr Hüseyin Çelik
Milli Eğitim Bakanı

 

 

Görüldüğü gibi  2008 yılında bakanlık yürütmesi durdurulan maddeye göre atamaya ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması, yapılmış olanların ise iptal edilmesini istemişti. Peki 2008 yılından şimdiye  hukukun genel geçer evrenselliği mi değişti ? Tabiki Hayır ! Yeni hukuka uygun düzenlemeler ile atamalar gerçekleştirilir,2008 yılında yönetici atamalarının danıştay kararları sonucunda iptal edilip yeniden yapılması gibi.Bunu bizzat o dönemki MEB yazısında görebiliyoruz. Şu anda da hukuki kurallara uygun ölü doğmuş hukuki  maddeler ile yapılan görevlendirme ve işlemleri iptal etmesi ve uygun maddeleri yönetmeliğe eklemesi gerekir.Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 9 Temmuz 2015 tarihinde karar bağlayacağı müdürleri ilgilendiren yasanın akıbetinden dolayı yeni müdür atamalarını da erteleyip sonucunu beklemesi yerinde olacaktır.

 

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Servisi 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB DANIŞTAY Kararı Gereği 2008 Deki Gibi Eski Müdürlere Görevlerini İade Etmeli