Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Baskı ve İstismar Araştırmamız Sonuçlandı

Baskı ve İstismar Araştırmamız Sonuçlandı

18/04/2016

ANADOLU Eğitim Sendikası’nın 45 merkezde 679 öğretmenle birebir yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma, öğrenci ve hatta öğretmenlerimizin uğradığı istismar ve baskıyı tespit açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur.

Yaptığımız araştırmaya göre;

Öğretmenlere okullarda siyasi baskı yapıldığı, velilerin öğretmenlere şiddet eğilimli davranışlar uyguladığı, öğrencileri istismardan koruması beklenen öğretmenlerin de  

istismara maruz kaldığı, öğretmenlerin %52 sinin öğrenci istismarına veya şüpheli durumlara şahit olduğu, eğitim kurumlarındaki cinsel istismar olaylarının gizlendiği, yaşanan son olaylar nedeniyle öğrencileri ile aralarına mesafe koymak zorunda kaldıkları, fikirlerini özgürce açıklayamadıkları, sendikal ve siyasal tercihleri için baskı gördükleri, eğitimin niteliğinden ve geleceğinden ümitli olmadıkları, %80’inin ise maddi sıkıntılar nedeniyle baskı altında olduğu ortaya çıkmıştır.

İstismar; yalnızca fiziksel ve cinsel değildir. İnsan bedeni gibi, ruhunu örseleyen, telafisi güç onulmaz hasar yaratan her türlü eylem istismardır. Bu alan araştırmamızda, nesillerimizi sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirme görevi üstlenen öğretmenlerimizin de istismar edildiğini tespit etmiş olmakla sarsıldık. Öğretmeni acilen her türlü siyasal, idari ve hatta BİR Sendikanın yandaşlık baskısıyla kurduğu istismardan kurtarmak, özgürleştirmek gerekmektedir.

ANADOLU Eğitim Sendikası olarak yapmış olduğumuz araştırma, eğitim sistemine, atama ve yönetici belirleme kriterlerine, liyakate dair önemli bulgular içermektedir. Eğitim ortamında yaşanan istismar ve baskının akademik başarıya etkisinden daha fazla insani boyutu önemlidir.  Okullarımızda sistematik olarak suç işlenmektedir, suçun mağduru yalnızca öğrenciler de değildir, hepimiziz. Milli Eğitim Bakanlığını bir suçu görmezden gelmenin, o suça ortak olmak anlamına geldiğini hatırlatarak göreve çağırıyoruz.

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı

 


BASKI VE İSTİSMARA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMASI

1.BÖLÜM

BULGULAR VE SONUÇLAR

Araştırmaya Katılan Öğretmenlere Ait Kişisel Bulgular

1.     “Baskı ve İstismara Dair Öğretmen Görüşleri Araştırması” 45 merkezde, 305 kadın, 374 erkek, toplam 679 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu bölümde araştırmaya katılan 679 öğretmen ile ilgili bulgular yer almaktadır.

GRAFİK 1:

Grafik 1’de araştırmaya katılan ÖĞRETMENLERİN sendika üyeliklerine ilişkin sonuçlar verilmiştir.

\\

Grafik 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin %73’ü herhangi bir sendikaya üye olduğunu, %27’si ise hiçbir sendikaya üye olmadığını belirtmiştir.

 

 

 

II.BÖLÜM

Araştırmanın 2.Bölümünde okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik yaşanan istismar vakaları sorulmuş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

1-“Çalıştığım ortamda yöneticiler ya da çalışma arkadaşlarım tarafından siyasi baskı yapılıyor” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 2’de verilmiştir.

GRAFİK 2:

\\

 

Grafik 2’ye göre, öğretmenlerin %56’sı siyasi baskı yapılmadığını, %44’ü ise kısmende olsa baskı yapıldığını ifade etmiştir.

 

2-“Mesleğimle ilgili çalışmalarımda velilerden baskı görüyorum” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 3’te verilmiştir.

GRAFİK 3:

\\

Grafik 3’te “Mesleğimle ilgili çalışmalarımda velilerden baskı görüyorum” ifadesine öğretmenlerin %50’si hiç, %22’si kısmen, %28’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin en az %50’sinin kısmende olsa velilerden baskı gördüğü sonucu ortaya çıkmıştır.

 

3-“Mesleğimle ilgili çalışmalarımda veliler tarafından uygulanan şiddet eğilimli davranışlara maruz kaldım” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 4’te verilmiştir.

GRAFİK 4:

\\

Grafik 4’te “Mesleğimle ilgili çalışmalarımda veliler tarafından uygulanan şiddet eğilimli davranışlara maruz kaldım” ifadesine öğretmenlerin %63’ü hiç, %19’u kısmen, %18’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %37’si velilerden şiddet eğilimli davranışlara maruz kaldığını belirtmiştir.

 

 4-“Yöneticiler ya da çalışma arkadaşlarım tarafından doğrudan, telefon ya da internet aracılığı ile cinsel istismara maruz kaldım” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 5’te verilmiştir.

GRAFİK 5:

\\

Grafik 5’te “Yöneticiler ya da çalışma arkadaşlarım tarafından doğrudan, telefon ya da internet aracılığı ile cinsel istismara maruz kaldım” ifadesine öğretmenlerin %67’si hiç, %16’sı kısmen, %17’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %33’ü kısmende olsa cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.

 5-“Öğrencilere yönelik istismar vakalarının üstü örtülmektedir” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 6’da verilmiştir.

GRAFİK 6:

\\

Grafik 6’da “Öğrencilere yönelik istismar vakalarının üstü örtülmektedir” ifadesine öğretmenlerin %43’ü hiç, %28’i kısmen, %29’u ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %57’si kısmende olsa öğrencilere yönelik istismar vakalarının gizlendiğini belirtmiştir.

 

6-“Öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını biliyorum” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 7’de verilmiştir.

GRAFİK 7:

\\

Grafik 7’de “Öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını biliyorum” ifadesine öğretmenlerin %48’i hiç, %24’ü kısmen, %28’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %52’si öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.


7-“Ülke genelinde yaşanan istismar olayları nedeniyle öğrencilerime mesafeli duruyorum” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 8’de verilmiştir.

GRAFİK 8:

\\

Grafik 8’de “Ülke genelinde yaşanan istismar olayları nedeniyle öğrencilerime mesafeli duruyorum” ifadesine öğretmenlerin %23’ü hiç, %37’si kısmen, %40’ı ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %77’si ülke genelinde yaşanan istismar olaylarından etkilendiğini ve öğrencilerine mesafeli durduğunu belirtmişlerdir.

  

8-“Çalışma ortamımda özgürce fikirlerimi açıklayabiliyorum” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 9’da verilmiştir.

GRAFİK 9:

\\

Grafik 9’da “Çalışma ortamımda özgürce fikirlerimi açıklayabiliyorum” ifadesine öğretmenlerin %37’si hiç, %34’ü kısmen, %29’u ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %70’inden fazlası çalışma ortamında fikirlerini özgürce açıklayamadığını belirtmiştir.


9-“Sendika seçimimde, üye olmam noktasında baskıya maruz kaldım” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 10’da verilmiştir.

GRAFİK 10:

\\

Grafik 10’da “Sendika seçimimde, üye olmam noktasında baskıya maruz kaldım” ifadesine öğretmenlerin %28’si hiç, %37’si kısmen, %35’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %72’si sendika seçimi hususunda baskıya maruz kaldığını belirtmiştir.

 10-“Eğitim kurumlarındaki cinsel istismar olaylarının istisnai olduğunu, kamuoyunda abartıldığını düşünüyorum” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 11’de verilmiştir.

GRAFİK 11:

\\

Grafik 11’de “Eğitim kurumlarındaki cinsel istismar olaylarının istisnai olduğunu, kamuoyunda abartıldığını düşünüyorum” ifadesine öğretmenlerin %54’ü hiç, %36’sı kısmen, %10’u ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin sadece %’10’u okullardaki cinsel istismar olaylarının abartıldığını, %90’ı gerçekçi olduğunu belirtmiştir.

 

11-“Siyasilerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu üzerindeki değişiklik yapma söylemleri üzerimde kaygı ve baskı oluşturuyor” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 12’de verilmiştir.

GRAFİK 12:

\\

Grafik 12’de “Siyasilerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu üzerindeki değişiklik yapma söylemleri üzerimde kaygı ve baskı oluşturuyor” ifadesine öğretmenlerin %17’si hiç, %30’u kısmen, %53’ü ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin en az %83’ünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişme ihtimalinden huzursuz olduğu ortaya çıkmıştır.

12-“Uygulanan ortak ve genel sınavlarda öğrencilerimin başarısızlığı üzerimde kaygı ve baskı oluşturuyor” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 13’te verilmiştir.

GRAFİK 13:

\\

Grafik 13’te “Uygulanan ortak ve genel sınavlarda öğrencilerimin başarısızlığı üzerimde kaygı ve baskı oluşturuyor” ifadesine öğretmenlerin %23’ü hiç, %36’sı kısmen, %41’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %77’si öğrencilerinin sınavlarda başarısız olma ihtimali nedeniyle kaygı duyduğunu belirtmiştir.

  13-“Rotasyon, tayin yönetici görevlendirme uygulamaları, üzerimde duygusal baskı ve kaygı oluşturuyor” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 14’te verilmiştir.

GRAFİK 14:

\\Grafik 14’te “Rotasyon, tayin yönetici görevlendirme uygulamaları, üzerimde duygusal baskı ve kaygı oluşturuyor” ifadesine öğretmenlerin %16’sı hiç, %39’u kısmen, %45’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %84’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama ve yer değiştirme uygulamalarının kendilerinde kaygıya neden olduğunu belirtmiştir.

14-“Ülkemizdeki örgün eğitimin niteliği, içeriği beni tatmin ediyor, geleceği için umutluyum” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 15’te verilmiştir.

GRAFİK 15:

\\Grafik 15’te “Ülkemizdeki örgün eğitimin niteliği, içeriği beni tatmin ediyor, geleceği için umutluyum” ifadesine öğretmenlerin %67’si hiç, %26’sı kısmen, %7’si ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %93’ü eğitimin geleceğinden umutsuz olduğunu belirtmiştir.

15-“Ekonomik ve sosyal statüm açısından sıkıntıdayım, geleceğe dair endişelerim var” ifadesine öğretmenlerin verdiği cevaplar grafik 16’da verilmiştir.

GRAFİK 16:

\\Grafik 16’da “Ekonomik ve sosyal statüm açısından sıkıntıdayım, geleceğe dair endişelerim var” ifadesine öğretmenlerin %20’si hiç, %39’u kısmen, %41’i ise tamamen cevabını vermişlerdir.

Öğretmenlerin %80’i ekonomik sıkıntıları olduğunu ve geleceğe dair endişeleri olduğunu belirtmiştir.

 

SONUÇLAR

1.     Baskı ve İstismara Dair Öğretmen Görüşleri Araştırması” 45 merkezde, 305 kadın, 374 erkek toplam 679 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

2.     Araştırmaya katılan öğretmenlerin %73’ü herhangi bir sendikaya üye olduğunu, %27’si ise hiçbir sendikaya üye olmadığını belirtmiştir.

3.     Öğretmenlerin %44’üne okullarda siyasi baskı yapılmaktadır.

4.     Öğretmenlerin en az %50’si kısmende olsa velilerden baskı görmektedir.

5.     Öğretmenlerin %37’si velilerin şiddet eğilimli davranışlarına maruz kalmıştır.

6.     Araştırmaya katılan öğretmenlerin %33’ü cinsel istismara maruz kalmıştır.

7.     Öğretmenlerin %57’si öğrencilere yönelik istismar vakalarının herhangi bir nedenle gizlendiğini belirtmiştir.

8.     Öğretmenlerin %52’si öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.

9.     Öğretmenler ülke genelinde yaşanan istismar olaylarından etkilenmiş ve öğrencileri ile arasına mesafe koymuştur. (%77)

10.                    Öğretmenlerin %70’inden fazlası fikirlerini özgürce açıklayamamaktadır.

11.                    Öğretmenlerin %72’si sendika seçimi hususunda baskıya maruz kaldığını belirtmiştir. Bu sonuçlar yandaş sendika EĞİTİM BİR SEN’in nasıl büyüdüğünü ortaya çıkarmıştır.

12.                    Öğretmenlerin %90’ı okullardaki cinsel istismar olaylarının gerçekçi olduğunu belirtmiştir.

13.                    Öğretmenlerin en az %83’ünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişmesini istemediği ortaya çıkmıştır.

14.                    Öğretmenlerin %77’si öğrencilerinin sınavlarda başarısız olma ihtimali nedeniyle kaygılanmaktadır.

15.                    Öğretmenlerin %84’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama ve yer değiştirme uygulamalarının yanlış bulmuştur.

16.                    Öğretmenlerin %93’ü eğitimin geleceğinden ümitli olmadığını belirtmiştir.

17.                    Öğretmenlerin %80’i ekonomik sıkıntıları olduğunu ve geleceğe dair endişeleri olduğunu belirtmiştir.

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Baskı ve İstismar Araştırmamız Sonuçlandı