Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES: DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE MUHAKKİK GÖREVLENDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ BAZI EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK

28 Mayıs, 2024

Devlet memurlarının idari soruşturmalarının temel esaslarının çerçevesi Anayasa ile çizilmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da 7. Bölümde “disiplin” başlığı altında, bu temel ilkeler ışığında devlet memurlarının uyması gereken kuralları ve bu kurallara riayet edilmediği takdirde uygulanacak müeyyideleri etraflıca belirlemiştir. Fakat Devlet Memurları Kanunu, cezaları kimin vereceğine değinmiş olmakla birlikte,  soruşturmanın nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği konularını yönetmeliğe bırakmıştır. Bu konuda referans almamız gereken yönetmelik ise 3935 sayılı Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğidir. Fakat bu yönetmelik incelendiğinde her ne kadar 29. maddede muhakkiklerin çalışma esasları belirtilmiş ve muhakkiklerin yetkileri geniş bir şekilde belirlenmiş ise de, bu muhakkiklerin nasıl görevlendirileceği ve sahip olmaları gereken vasıflar hakkında hemen hiç detay verilmemiştir. Sadece anılan yönetmeliğin 28. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında;

 

“Disiplin soruşturması, memurlar arasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, denetim ve soruşturma yapmakla görevli memurlar eliyle yapılır. Disiplin soruşturmasında birden fazla memur birlikte görevlendirilebilir.” ve

 

“Disiplin soruşturmasında muhakkik görevlendirilmesi hâlinde muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı memurdan hiyerarşik olarak alt seviyede olamaz.”

 

düzenlemeleri mevcuttur. Ayrıca 29. maddenin ilk fıkrasındaki “…kendisini görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerini haiz olup…” ifadelerinden de muhakkiklerin disiplin amiri tarafından görevlendirildiğini anlıyoruz.

 

Fakat uygulamada çoğu defa muhakkiklerin tanıdığı idareci arkadaşının soruşturmasına baktığı görülmektedir. Özellikle ilçelerde hemen her memurun birbirini tanıdığı bir gerçektir. Özellikle idareci olan muhakkiklerin, öğretmenlerin soruşturmasında soruşturma izni veren amirlerin (idarecilerin) lehine tavır almaları olası olmaktadır. Her ne kadar idari de olsa ortada bir soruşturma gerçeği olduğundan burada Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve İdari Yargılama Usulü Kanunu(İYUK) maddelerine atıf yapmak hukuk mantığı ile örtüşecektir. Örneğin CMK da bulunan “hakimin reddi” gibi bir müessesenin “muhakkikin reddi” olarak Disiplin Yönetmeliğinde olmadığı tartışılmalıdır. Ya da çekinme sebepleri neden muhakkik için düzenlenmemiştir. Yine kanımızca, Muhakkiklerin arabuluculuk sisteminde olduğu gibi eğitim verilerek bir havuz sisteminden atanması daha uygun olacaktır. Soruşturmanın selahiyeti ve adil yürütülmesi kararların da hakkaniyete uygun ve tatmin edici olmasını sağlayacaktır. Zaten Anayasamızın ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarının da özellikle vurguladığı, adil yargılanma hakkının tezahürüdür.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği olarak bu görüşlerimizi ve önerilerimizi Milli Eğitim Bakanlığına ileterek, Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili bölümlerinin daha detaylı ve belirlilik ilkesine uygun olarak düzenlenmesi için gerekli maddelerin eklenmesi talebimizi ilettik.

 

 Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

  

 

Yorum Yap