Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Sandık görevlerinin belirlenmesi

Sandık görevlerinin belirlenmesi

Sayı: 324-14/7715                                                                                              Tarih: 12/02/2024

Konu: Sandık görevlerinin belirlenmesi hk.

 

 

T.C.   

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

           

            Ülke genelinde yapılacak olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde görev alacak kamu görevlilerinin belirlenmesinde izlenecek usuller, 298 saylı Kanun ile düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 22. Maddesinde; “İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.” denilmektedir. Yine 23. maddede de sandık kuruluna seçilmesi gereken diğer memur üye için, 22. maddeye atıfta bulunularak aynı usulün izlenmesi öngörülmüştür. Kanun açıkça zikretmese de örtülü bir “resen” atamaya izin vermektedir. Fakat bu durum kanun koyucunun iradesinin doğrudan resen atama yaklaşımını benimsediği şeklinde yorumlanamaz. Olsa olsa yeterli memur üyenin bulunamaması olasılığı karşısında Seçim Kurullarının elini güçlendirmek için getirilmiş bir düzenlemedir.

            Seçim Kurullarının, gerekli üyelerin kahir ekseriyetini öğretmenlerden karşıladığı bir gerçektir. Fakat öncelikle üyelerimiz olmak üzere tüm öğretmenler tarafından dile getirilen bir sorun, görevlendirmelerin düzensiz yapıldığıdır. Seçim kurulları belki de kolay olacağı öngörüsü ile liste üzerinden görevlendirme yapmaktadır. Aslında kolay görünen bu durum daha sonra hem engeli bulunan öğretmenler ( doğum, hastalık vb.), hem de Seçim Kurulu Başkanları için daha zor durumları doğurmaktadır. Ayrıca istediği halde görev alamayan öğretmenlerin olması da uygulanan yöntemin isabetli olmadığını gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan öncelikle durumu müsait olan ve görev almak için istekli olan memurların listesi belirlenip görev verilmesi, eğer sayı yetersiz ise resen görevlendirme yoluna gidilmesi, sayılan sebeplerden dolayı daha uygun olacaktır. Zira günümüz şartlarında bu yöntemin uygulanması hiç te zor olmayacaktır.

            Açıklanan nedenlerle, ülke genelinde tüm Seçim Kurulu çevrelerinde seçimde görev alacak memurların belirlenmesinde öncelikle gönüllü olanların görevlendirilmesi hususunda

            Gereğini arz ederiz.