Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
İdareciler İçin Artırımlı Ek Ders Talep Dilekçesi

İdareciler İçin Artırımlı Ek Ders Talep Dilekçesi

 …….. MİLLİ EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Müdürlüğünüze bağlı  ........................................... da okul müdürü/ okul müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda …………… yüksek lisans yaptım. Yüksek Lisans yaptığıma dair diplomam ektedir.

 

03/09/2023 tarih ve 32298 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Hizmet kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme” metninin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlığının 8. maddesinde ''Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.'' hükmü yer almaktadır.

 

25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Mali ve Sosyal Haklar” bölümünün “Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti” başlıklı 8 inci maddesinde de aynı şekilde düzenleme yer almaktadır.

 

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ders görevi” başlıklı 89 uncu maddesinde; “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur. ” denilmektedir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın; “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.” hükmü bulunmaktadır.   “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “d) Ders niteliğinde yönetim görevi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri, ... f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,...ifade eder.”, “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden, c) “Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından; 1)  Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati…ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.” denilmektedir. Bu hükümde okul müdür ve müdür yardımcılarının fiilen yerine getirdiği görevler açıkça “ders niteliğinde” olduğu belirtilmiştir. Ayrıca aynı kararda; Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur…” denilmektedir.  

 

Tarafıma yüklenen görevleri fiilen yerine getirmekte olduğum ve ilgili yasal düzenlemelerle yaptığım görev ek ders görevi sayıldığı  halde fiilen derse girmediğim gerekçesi ile yüksek lisans mezunu olmama rağmen ek ders ücretlerim %7 artırımlı ödenmemektedir. Ayrıca konu hakkında açılan idari davalarda davaların kabulüne karar verilmektedir. Örneğin açılan bir davada Batman İdare Mahkemesinin verdiği 2023/958 sayılı karada özetle, davacı idareci için; “yapılan görevin doğası gereği derse giremeyecek olması, davacı yönünden fiilen derse girmek gibi bir şartın aranmaması gerektiği, müdürlük görevinin fiilen yerine getirilmiş olmasının yeterli olduğu, lisans sonrası kendilerini geliştiren okul müdürlerine de ayrım gözetmeksizin artırımlı ek ders ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine Rize İdare Mahkemesinin 2023/809 esas numaralı kararında da benzer gerekçelere yer verilmiştir. Kararlardaki gerekçelerin aynı şekilde okul müdür yardımcıları için de geçerli olacağı açıktır.

 

 Yukarıda anılan nedenlerle; Toplu Sözleşmenin ilgili maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak hak ettiğim ek ders ücretlerinin tarafıma artırımlı olarak ödenmesini saygıyla arz ve talep ederim.                                                                                               

…/…/2024

 

Öğretmenin adı ve soyadı

 

   EKLER :

  • Diploma